HÄLSAN FÖRST – EL­LER HÄL­SA HEM

Hästsport - - UPPLAGT FÖR... - Hen­rik Lund­gren

Hälsan fram­för allt. Ve­te­ri­nä­rer­na un­der EM ska se till att ing­en häst täv­lar ska­dad. – Det är en gans­ka stor ge­nom­gång av var­je häst, sä­ger Lot­ta Pers­son, ­v­et- ko­or­di­na­tor un­der EM.

Ma­ra­ton­kör­ning­en i Slotts­sko­gen krä­ver mest re­sur­ser. På var­je hin­der ska det stå en ve­te­ri­när re­do, plus as­si­sten­ter och hov­sla­ga­re. To­talt 15 ve­te­ri­nä­rer kom­mer att stå ut­sprid­da längs med ba­nan.

– Det värs­ta som kan hän­da är om en häst skul­le fal­la ner död in­för all publik och tv-ka­me­ror. Det hän­der ty­värr, det har hänt förr. Det är hemskt när det hän­der, men det är en risk som finns, sä­ger Lot­ta Pers­son.

Hon job­bar i van­li­ga fall som sjuk­hus­chef på ett häst­spe­ci­a­list­sjuk­hus i Helsing­borg, men un­der EM-täv­ling­ar­na är hon ­ko­or­di­na­tor för ve­te­ri­närs­grup­pen i Gö­te­borg. Till­sam­mans med ve­te­ri­nä­rer från FEI och svens­ka Jord­bruks­ver­ket ska de hål­la koll på häs­tar­nas häl­sa in­för och un­der täv­lings­da­gar­na.

– Det är oli­ka steg. Förs­ta ­an­hal­ten är ute på Åby när häs­tar­na kom­mer till Gö­te­borg. Där gör vi en förs­ta check. Vi tit­tar på häl­so­till­stån­det, vac­ci­na­tio­ner, chip­num­mer och ser till att iden­ti­te­ten stäm­mer. När de fått okej där slus­sas häs­tar­na in till stall­om­rå­det in­ne i Gö­te­borg. Sen är det en ny be­sikt­ning in­för start, och yt­ter­li­ga­re en in­för fi­na­len. Det är en gans­ka stor grupp som tit­tar på var­je häst då.

Pers­son och hen­nes ve­te­ri­nä­rer kom­mer att fin­nas på plats på Ul­le­vi och He­den un­der var­je täv­lings­dag för att snabbt kun­na hjäl­pa en häst som rå­kat ut för nå­got. Un­der de van­li­ga dag­ar­na, med dres­syr- och hopp­täv­ling­ar, är de to­talt sju ve­te­ri­nä­rer på pass.

– Det är långa da­gar, från sju på mor­go­nen till mid­natt. Så vi kom­mer att lö­sa av varand­ra.

Vad är det van­li­gas­te ­pro­ble­met som ni kom­mer att stö­ta på?

– Kanske lät­ta­re ko­li­kan­fall, ­el­ler att häs­ten fått nå­gon ska­da när den stått i box­en. Kanske små sårska­dor. El­ler att den ­bli­vit li­te häng­ig un­der trans­por­ten. Sen be­ror det på väd­ret ock­så, är det varmt är det på­fres­tan­de för häs­tar­na.

En el­ler två da­gar in­för var­je täv­ling kon­trol­le­ras häs­tar­na e­fter en spe­ci­ell check­lis­ta.

– Vi tit­tar på hur den rör sig och hur den ser ut. Det är en gans­ka stor ge­nom­gång och kra­ven är li­ka­da­na oav­sett om häs­ten ska täv­la i hopp, dres­syr el­ler kör­ning.

Upp­täcks nå­got fel tas häs­ten åt si­dan. Är det nå­got till­fäl­ligt kan den ef­ter en snabb vi­la få springa upp igen kort där­på. A­nnars får den en ny chans u­nder ”re-in­spec­tion” da­gen där­på.

– Vi är med och tar hand om häs­ten ifall den mås­te tas till ”hol­ding­box­en” dit de får gå ut och stäl­la sig om det ba­ra är en till­fäl­lig grej. Då kan vi tit­ta på den där, det är vårt teams upp­gift.

Vad ser du fram emot mest un­der täv­ling­ar­na?

– Det ska ba­ra bli un­der­bart att få va­ra med på det här sto­ra mäs­ter­ska­pet. Att Sve­ri­ge kan stå som värd­land och att det är mitt in­ne i Gö­te­borg är fan­tas­tiskt.

Pa­trik Kit­tel och De­ja un­der ve­te­ri­nä­rens in­spek­tion i EM 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.