26 lör­dag AU­GUSTI

Hästsport - - STOR EM-GUIDE -

8.45–11.00

HOPP­NING

U25-klas­sen.

Var: Ul­le­vi.

Pris, vux­en: 120–170 kr.

Pris, ung­dom: 90–140 kr.

Yt­ter­li­ga­re en täv­ling för de yng­re, i U25 är det de bäs­ta eu­ro­pe­is­ka ryt­tar­na i åld­rar­na 16–25 år som gör upp.

9.15–14.15

KÖR­NING FYR­SPANN

Ma­ra­ton.

Var: Slotts­sko­gen.

Pris: Gra­tis in­trä­de.

Täv­ling­en in­leds på He­den var­i­från fyr­span­nen sen tar sig ut på Gö­te­borgs ga­tor. Ef­ter en upp­värm­nings­run­da når de Slotts­sko­gen, där en åt­ta kilo­me­ter lång hin­der­ba­na vän­tar. Fart­fyllt och tro­lig publik­fest i par­ken. Ma­ra­ton­mo­men­tet är den and­ra, och mest ad­re­nal­instin­na de­len i fyr­spann­stäv­ling­en.

SÅ GÅR DET TILL

Här tes­tas kon­di­tion, lyd­nad, ut­hål­lig­het och skick­lig­het i en ter­räng­ba­na med oli­ka hin­der. De två groo­mar­na (burk­sla­var­na) spe­lar en vik­tig roll. Tid samt fel för till ex­em­pel riv­na hin­der­de­lar räk­nas.

12.15–14.00

DRES­SYR

U25-klas­sen.

Var: Ul­le­vi.

Pris, vux­en: 420–495 kr .

Pris, ung­dom: 315–390 kr.

In­klu­si­ve Dres­syr kür-fi­na­len.

Fria pro­gram­met för de yng­re ryt­tar­na. I U25 täv­lar ryt­ta­re i åld­rar­na 16 till 25 år.

14.30–18.00

DRES­SYR

Kür, fi­nal.

Var: Ul­le­vi.

Pris, vux­en: 420-495 kr.

Pris, ung­dom: 315–390 kr.

In­klu­si­ve Dres­syr U25.

Höjd­punk­ten i de oli­ka dres­syr­täv­ling­ar­na. I kür väl­jer ryt­tar­na själ­va mu­sik och pro­gram. De 15 bäs­ta från fre­da­gens in­le­dan­de täv­lings­pass gör upp om me­dal­jer­na. Max tre ryt­ta­re från ett och sam­ma land.

SÅ GÅR DET TILL

Pro­gram: Grand Prix Fre­e­sty­le.

En publikfa­vo­rit. Ryt­ta­ren ri­der ett eget fritt pro­gram till mu­sik. Bå­de det tek­nis­ka och det konst­när­li­ga be­döms, men in­te var­je en­skilt mo­ment. Här gäl­ler hel­he­ten på ett an­nat sätt. Svå­rig­hets­gra­den spe­lar ock­så roll.

SVENS­KAR­NA

Pa­trik Kit­tel, 39

Häst: De­ja, 13 år.

Me­daljchans:

Ro­se Mat­hi­sen, 58

Häst: Zui­denwind, 13 år.

Me­daljchans:

The­re­se Nils­ha­gen, 34

Häst: Dan­te Wel­ti­no, 10 år.

Me­daljchans:

Tin­ne Vil­helm­son Silfvén, 50 Häst: Pa­ri­don Ma­gi, 14 år.

Me­daljchans:

20.30–23.00

HOPP­NING

In­ter­na­tio­nell hopp­ning.

Var: Ul­le­vi.

Pris, vux­en: 305–380 kr.

Pris, ung­dom: 245–305 kr.

Hopp­ning av­slu­tar lör­da­gen. De bäs­ta ryt­tar­na täv­lar här med si­na bli­van­de mäs­ter­skaps­häs­tar.

Fred­rik Pers­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.