...MEN DET­TA VILL DOMARNA IN­TE SE

Hästsport - - STEG FOR STEG -

GAPANDE MUN HÅRD RID­NING

Ryck i t yg­lar­na, slag med spor­rar­na och över lag hår­da tag. Kan le­da till av­stäng­ning på läng­re tid.

KRÖKT HALS

Häs­ten går med hal­sen så myc­ket krökt att no­sen är bak­åt. För­änd­rar syn­fäl­tet och hind­rar krop­pen att job­ba rätt.

PISKANDE SVANS

Gapande mun mer el­ler mind­re he­la ti­den. Ett tec­ken på att häs­ten in­te trivs med bets­let el­ler att ryt­ta­ren är för hård i han­den.

Sker det när häs­ten tar i ex­tra, till ex­em­pel i en pi­aff, är det in­te myc­ket att sä­ga om. Slår den ­he­la ti­den är det nån form av spän­ning. Li­ka­dant om häs­ten svet­tas onor­malt kraf­tigt.

BLOD I SI­DOR­NA

Dess­bätt­re högst säll­synt. Le­der till ome­del­bar ute­slut­ning och dis­kva­li­fi­ce­ring.

BLOD I MUN­NEN

Mins­ta lil­la drop­pe le­der till ome­del­bar ute­slut­ning och dis­kva­li­fi­ce­ring, även om det ba­ra är ett pyt­te­bett i tung­an el­ler läp­pen.

TUNG­AN UT­AN­FÖR MUN

Ett tec­ken på att häs­ten in­te trivs med bets­let el­ler att ryt­ta­ren är för hård i han­den, pre­cis som i fal­let med gapande mun.

GNISSLANDE TÄN­DER

Det­ta är än­nu ett ut­ryck för att häs­ten upp­le­ver spän­ning­ar.

STEGRING

En pro­test från häs­ten som be­ror på va­ri­e­ran­de or­sa­ker. Det drar själv­fal­let ner be­ty­gen från d­omar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.