TEAM ZACRA­MEN­TO

Hästsport - - STEG FOR STEG - Text: Eli­sa­bet Hoff Fo­to: An­na Jo­han­nes­son

Claes Pers­son

Allt i-al­lo och fix­a­re. Ser till att allt det prak­tis­ka runt Zacra­men­to fun­ge­rar och är i trim, från ­vat­ten­kopp och hagstäng­sel till last­bil. En vär­de­full re­surs för tea­met. Sam­bo till Ag­ne­ta Lin­delöw.

Jesper Eriks­son

Hov­sla­ga­re. Kom­mer re­gel­bun­det till Full­tof­ta för att ver­ka ho­var­na och sät­ta på nya skor på Zacra­men­to. Tung­vik­ta­re i tea­met. En då­lig sko­ning kan gö­ra en häst halt.

Niklas Ny­lén

Häst­mas­sör. Ger se­dan ett halv­år Zack en av­slapp­nan­de hel­kropps­mas­sage varan­nan vec­ka. Lö­ser upp even­tu­el­la ste­la musk­ler och spän­ning­ar. Bra för väl­må­en­det. Fö­re­byg­ger ska­dor.

Sil­va­na Grass

Ve­te­ri­när. Hus­ve­te­ri­när på Full­tof­ta se­dan länge. Har sten­koll på Zacra­men­tos häl­sa. Skö­ter al­la ru­ti­ner som vac­ci­ne­ring med me­ra och går nu re­gel­bun­det ige­nom Zack för att i tid upp­täc­ka even­tu­el­la ska­dor.

To­mas & Sop­hie Wil­helms­son

Ser till att Zacra­men­to all­tid har den ut­rust­ning han be­hö­ver och att den pas­sar per­fekt. Från sa­del, till träns (bet­sel) och skydd på be­nen. Spon­so­rer ge­nom sitt fö­re­tag Equa­li­ty Li­ne.

Ma­de­len Isaks­son

Zacra­men­tos but­ler. Ser till att kung Zac­ke får allt han be­hö­ver och är i bäs­ta skick. Hål­ler sten­koll på mins­ta för­änd­ring. Kör häst­bus­sen över he­la Eu­ro­pa. Föl­jer med till EM.

Lennart Lin­delöw

Kom­mer till Full­tof­ta var fjor­ton­de dag för att se över so­nens rid­ning. Åker med på täv­ling­ar. Har täv­lat in­ter­na­tio­nellt och vun­nit SM. Är även ban­byg­ga­re och kan tip­sa om hur Zac­ke bäst ska mat­chas.

Ge­or­ge Odu­ro

Equi­te­ra­peut, häs­tar­nas f­ysi­o­te­ra­peut. Knu­ten till det svens­ka hopp­lands­la­get un­der sto­ra täv­ling­ar. Kom­mer att kän­na ige­nom Zacra­men­tos l­eder och musk­ler i jakt på mins­ta stel­het un­der EM.

No­ra Li­et­tyä

Häst­skö­ta­re på Full­tof­ta. Tar hand om Zacra­men­to och hans ut­rust­ning när försteskö­ta­ren Ma­de­len Isaks­son är le­dig el­ler bort­rest med and­ra häs­tar på täv­ling.

Ag­ne­ta Lin­delöw

Dri­ver stal­let i Full­tof­ta till­sam­mans med Douglas. Har dag­lig järn­koll på Zacra­men­tos trä­ning. Står för all lo­gistik. Co­achar på t­äv­ling. Har täv­lat in­ter­na­tio­nellt och vun­nit SM.

To­ve Hå­kans­son

Äga­re. Gick in och köp­te Zacra­men­to åt Douglas Lin­delöw, när häs­ten var till sa­lu för drygt ett år se­dan med EM som mål. Mest ner­vös av al­la på täv­ling. Frå­gan är om hon vå­gar tit­ta alls när hen­nes häst änt­li­gen kom­mer in på Ul­le­vi.

I Gö­te­borg gör den lång­ben­te hopp­häs­ten Zacra­men­to mäs­ter­skaps­de­but. Lyck­ligt ove­tan­de om för­vänt­ning­ar­na. Här är tea­met som i ett år har för­be­rett kung­en i stall Lin­delöw för upp­gif­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.