Vil­ka var häx­jä­gar­na?

Haxor - Sanningen bakom haxprocesserna - - Innehåll -

Häx­jä­gar­ge­ne­ra­len Eng­land

Matt­hew Hopkins var en eng­elsk häx­jä­ga­re som var ak­tiv un­der pe­ri­o­den 1644–47. Han var an­sva­rig för av­rätt­ning­en av 300 an­kla­ga­de häxor. Hopkins in­tro­du­ce­ra­de me­to­der för att upp­täc­ka häxor som skul­le kun­na be­trak­tas som farsar­ta­de om det in­te vo­re för de ödes­dig­ra kon­se­kven­ser­na. Hans gär­ning sank­tio­ne­ra­des av par­la­men­tet, men han fick snart då­ligt ryk­te på grund av si­na me­to­der. Hans bok The Disco­ve­ry of Wit­ches fick myc­ket upp­märk­sam­het i de brit­tis­ka ko­lo­ni­er­na i 1600-ta­lets USA, sär­skilt i sam­häl­let Sa­lem.

Furst­bis­ko­pen av Wurz­burg Tyskland

Med upp­back­ning från adeln och av på­ven var Philipp Adolf von Eh­ren­berg en in­fly­tel­se­rik man i det som är da­gens Syd­tyskland. Han var en stånd­ak­tig an­ti­pro­te­stant och hans strä­van att utro­ta troll­dom mot­sva­ra­des ba­ra av hans kamp för ett ka­tolskt Bay­ern. Mot slu­tet av 1620ta­let fo­ku­se­ra­de han allt mer på fö­re­koms­ten av häxor. Ing­en gick sä­ker: un­der hans mass­rät­te­gång­ar an­kla­ga­des och döm­des bå­de bön­der och adel. Un­der de åt­ta år han styr­de brän­des över 900 män­ni­skor på bål, bland dem from­ma präs­ter, hans egen bror­son och till och med små­barn i treårs­ål­dern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.