Iso­bel Gow­die

Plats: Aul­dearn, Skott­land An­kla­gad: 1662

Haxor - Sanningen bakom haxprocesserna - - Innehåll -

Iso­bel Gow­die plat­sar i det här sam­man­hang­et av två skäl. Det förs­ta är att hen­nes för­bluf­fan­de de­tal­je­ra­de vitt­nes­mål ger oss en in­sikt i den folk­tro som om­gav troll­doms­ut­ö­van­det i Eu­ro­pa i slu­tet av häx­jak­tens era. Det andra är att hon ver­kar ha de­lat med sig av in­for­ma­tio­nen fri­vil­ligt – ing­en våld­sam tor­tyr var in­blan­dad.

In­te myc­ket är känt om Gow­di­es liv. Den all­män­na upp­fatt­ning­en är att hon hör­de till de lägre so­ci­a­la skik­ten och för­mod­li­gen var an­al­fa­bet, men det finns ing­en do­ku­men­ta­tion om huruvi­da hon ar­re­ste­ra­des el­ler träd­de fram fri­vil­ligt. Det hör också till den all­män­na upp­fatt­ning­en att hon er­kän­de ut­an att bli tor­te­rad. Den 10 april 1662, ba­ra tre da­gar innan hen­nes förs­ta er­kän­nan­de, för­bjöd kron­rå­det tor­tyr som me­tod för att få fram er­kän­nan­den från miss­tänk­ta häxor.

Trots att Gow­die sak­na­de ut­bild­ning och so­ci­al sta­tus kun­de hon verkligen be­rät­ta. Hon er­kän­de att hon ha­de av­sagt sig sitt dop så att djä­vu­len kun­de pla­ce­ra sitt märke på hen­ne och ha sex med hen­ne, att hon ha­de grävt upp en barn­kropp, att hon ha­de ri­dit på fly­gan­de häs­tar, att hon ha­de um­gåtts med äl­vor­nas drott­ning, för­vand­lat sig till en ka­ja, dö­dat djur och män­ni­skor med pi­lar som djä­vu­len ha­de till­ver­kat och dess­utom åter­gav hon i de­talj troll­form­ler och be­svär­jel­ser. Hon nämn­de nam­nen på andra per­so­ner i häx­ring­en vil­ket led­de till att ytterligare 41 män­ni­skor ar­re­ste­ra­des.

Det finns inga do­ku­ment som be­rät­tar om Gow­di­es död, men fram till 1678 av­rät­ta­des de fles­ta skots­ka häxor som åta­la­des av kron­rå­det. Of­tast ströps de för att se­dan brän­nas på bål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.