Mä­ret Jons­dot­ter

Plats: Älv­da­len, Da­lar­na An­kla­gad: 1668 och 1672

Haxor - Sanningen bakom haxprocesserna - - Innehåll -

Det sto­ra ovä­sen­det (1668–76) var nam­net på häx­jak­ten som ra­sa­de i Sve­ri­ge, och Mä­ret Jons­dot­ter ha­de otu­ren att va­ra den som sat­te igång det hela. Hon drogs in i ga­len­ska­pen tack va­re den 12-åri­ga flic­kan Ger­trud Svens­dot­ter som själv var miss­tänkt för att ha gått på vat­ten. Hen­nes svar, tvek­löst med upp­muntran från ut­frå­gar­na, var att hon ha­de fått gå­van av nå­gon som ha­de sam­rö­re med djä­vu­len. Den per­so­nen var Mä­ret Jons­dot­ter.

Men det fanns ett pro­blem. En­ligt la­gen fick man in­te av­rät­ta nå­gon som in­te er­kän­de ett brott, och Jons­dot­ter vid­höll en­vist sin oskuld. Dom­sto­len vil­le dock ha fram ett er­kän­nan­de, så man sa­de att hon skul­le av­rät­tas i vil­ket fall, men om hon er­kän­de skul­le hon få syn­der­nas för­lå­tel­se och där­med till­trä­de till him­len. Men Jons­dot­ter vid­höll sin oskuld. Myn­dig­he­ter­na för­de hen­ne till­ba­ka till fäng­el­set.

Me­dan Jons­dot­ter hölls i för­var bör­ja­de en hy­ste­ri spri­das över lan­det vil­ket gjor­de att Jons­dot­ters rät­te­gång för­vand­la­des till häx­pro­ces­sen i Mo­ra. 60 per­so­ner an­kla­ga­des för troll­dom, 14 av­rät­ta­des sam­ma år.

Den 16 april 1672 för­lo­ra­de my­nig­he­ter­na tå­la­mo­det med Jons­dot­ter och hon döm­des för häx­e­ri med vitt­nes­mål och ett djä­vuls­mär­ke på hen­nes fing­er (ett fö­del­se­mär­ke) som grund. Hon och 33 andra miss­tänk­ta av­rät­ta­des i sep­tem­ber 1672. År 1674, ef­ter att ha miss­tänkt att som­li­ga åta­la­de häv­da­de sin oskuld för att und­vi­ka döds­straff, an­såg dom­sto­len att det in­te läng­re var nöd­vän­digt med ett er­kän­nan­de från den som miss­tänk­tes för häx­e­ri.

Vitt­nesmå­len mot Good drog igång en våg av anklagelser och av­rätt­ning­ar av miss­tänk­ta häxor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.