Nyc­kel­fi­gu­rer

Män­nen som käm­pa­de för att för­stö­ra or­den och de som för­sva­ra­de den.

Haxor - Sanningen bakom haxprocesserna - - Innehåll -

Jac­ques de Mo­lay 1243–1314 (18 MARS)

Den 23:e och sista stor­mäs­ta­ren. Li­te är känt om De Mo­lays ti­di­ga liv, men han skul­le gå till histo­ri­en som den mest be­röm­da tem­pel­rid­da­ren. Han vil­le re­for­me­ra rid­daror­den, ett mål han ald­rig lyc­ka­des upp­nå.

Kung Filip IV 1268–1314 (29 NO­VEM­BER)

Un­der kung Filips led­ning om­vand­la­des Frank­ri­ke från ett fe­o­dalt land till en cent­ra­li­se­rad stat. Han trod­de på en allsmäk­tig mo­nar­ki och ha­de som am­bi­tion att pla­ce­ra si­na släk­ting­ar på tro­ner­na runt om i värl­den. Han krossade Tem­pel­her­re­or­den och för­drev ju­dar­na från Frank­ri­ke.

På­ve Cle­mens V 1264–1314

Cle­mens föd­des som Ray­mond Bertrand de Got och ut­sågs till på­ve den 5 ju­ni 1305. Det finns me­nings­skilj­ak­tig­he­ter kring hans lo­ja­li­tet gente­mot Filip IV. Vis­sa me­nar att han ba­ra var ett verk­tyg åt kung­en me­dan andra an­ser att han age­ra­de re­la­tivt själv­stän­dig. Han har hur som helst bli­vit känd som på­ven som kväs­te Tem­pel­her­re­or­den.

Guillau­me de No­ga­ret 1260–1313

Guillau­me var kung Filips be­skyd­da­re och ha­de ti­di­ga­re va­rit in­blan­dad i en dis­pyt mellan kung­en och på­ve Bo­ni­fa­ce ge­nom att upp­munt­ra kung­en att lå­ta kid­nap­pa på­ven. Han ha­de också en cen­tral roll i Tem­pel­her­re­or­dens fall då han tving­a­de tem­pel­rid­dar­na att vitt­na mot or­den.

Ge­off­roi de Char­ney OKÄNT–1314

Char­ney var hand­le­da­re i Nor­man­die och var från ung ål­der med­lem i Tem­pel­her­re­or­den där han klätt­ra­de i le­den. Som så många andra i or­den blev han ar­re­ste­rad, tor­te­rad och tving­ad till ett er­kän­nan­de som han se­na­re tog till­ba­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.