Jag är en häxa, lik­som min fru

In­te alla häxor var kvinnor.

Haxor - Sanningen bakom haxprocesserna - - Innehåll -

Mer­par­ten av de häxor som ställ­des in­för rät­ta och av­rät­ta­des var kvinnor, men även män föll offer för häx­jak­ten. Strax un­der 25 pro­cent av de an­kla­ga­de var män, men en van­lig man som be­skyll­des för häx­e­ri ha­de myc­ket stör­re chans att kla­ra sig un­dan av­rätt­ning än en kvin­na. 74 pro­cent av de an­kla­ga­de kvin­nor­na av­rät­ta­des jäm­fört med 64 pro­cent av män­nen. De be­hand­la­des dess­utom i re­gel bätt­re när de satt fängs­la­de. Mal­leus Ma­le­fi­ca­rum, ett av de vik­ti­gas­te verk­ty­gen i häx­jä­ga­rens ar­se­nal, är en ex­tremt kvin­no­fi­ent­lig text som skyl­ler häx­pro­ble­met på kvin­nan.

Trots att män­nen be­hand­la­des bätt­re kun­de rät­te­gång­ar­na bli grym­ma histo­ri­er. Som fal­len med Troll­karls-jack el­ler Zau­be­rer Jackl-rät­te­gång­ar­na där många män föll offer. Åren 1678–1680 av­rät­ta­des 150 män­ni­skor, främst unga tig­gar­poj­kar för att ha va­rit an­häng­a­re till ”Troll­karls-jack”, el­ler Jacob Kol­ler. Den­na gäc­kan­de fi­gur fång­a­des ald­rig in och fick myt­lik­nan­de sta­tus. Tyd­li­gen lär­de han upp unga poj­kar att an­vän­da ma­gi mot dem som mot­sat­te sig de­ras tig­ge­ri. My­ten om Jack var så po­pu­lär att den nämn­des un­der rät­te­gång­ar in på 1700-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.