Vi­sio­ner och mys­tis­ka vo­ly­mer

Haxor - Sanningen bakom haxprocesserna - - Innehåll -

De tex­ter som as­so­cie­ras med häx­e­ri och troll­dom va­ri­e­rar väl­digt och kan in­be­gri­pa grimoi­rer som är böc­ker med troll­form­ler, åder­låt­nings­böc­ker – det vill sä­ga me­del­ti­da ang­lo­sax­iska me­di­cins­ka lun­tor – samt vo­ly­mer ful­la med kryp­tis­ka sym­bo­ler som of­ta kopp­las ihop med svart­konst el­ler andra de­mo­nis­ka ak­ti­vi­te­ter.

Grimoi­ren är en all­män hand­bok för häxor och dess ur­sprung är näs­tan li­ka gam­malt som ut­ö­van­det av häx­e­ri. Boken in­ne­hål­ler be­svär­jel­ser, re­cept på bryg­der, instruktioner för till­verk­ning av ta­lis­ma­ner och amu­let­ter, och be­skriv­ning­ar av hur man till­kal­lar äng­lar, de­mo­ner och ic­ke­värds­li­ga an­dar. De ti­di­gas­te grimoi­re­böc­ker­na tros ha pro­du­ce­rats i det gam­la Me­so­po­ta­mi­en fö­re det fjär­de år­hund­ra­det f. Kr. De har allt­så fun­nits i fle­ra tu­sen år och utgör en stor del av häx­ans kun­skaps­bas. Även själ­va böc­ker­na har emel­lanåt till­skri­vits över­na­tur­li­ga egen­ska­per.

En av de mest be­röm­da grimoi­rer­na är Key Of Solo­mon som en­ligt som­li­ga är skri­ven av själ­vas­te kung Salo­mon. Tex­ten n är dock tro­li­ge tro­li­gen en skri­ven i 1300-ta­lets Ita­li­en. Ver­ket rket är upp­de­lat t på två böc­ker och finns i ota­li­ga ga över­sätt­ning­ar som sinse­mel­lan kan skil­ja sig åt. In­ne­hål­let be­står av bland an­nat för­ban­nel­ser, be­svär­jel­ser och re­ningsce­re­mo­ni­er och speg­lar ett mul­ti­kul­tu­rellt in­fly­tan­de från islam, ju­den­do­men och den grekisk-ro­mers­ka an­ti­ken. En av de mest be­röm­da böc­ker­na av sitt slag, Bald’s Lee­ch­book, kan da­te­ras till 800-ta­let. Ett en­da ma­nus – som finns be­va­rat på Bri­tish Lib­ra­ry i Lon­don – har över­levt. Tex­ten är upp­de­lad i två sek­tio­ner. Den förs­ta de­len av­hand­lar ytt­re åkom­mor me­dan den andra de­len fo­ku­se­rar på in­re sjuk­do­mar. Den er­bju­der hand­fas­ta ku­rer mot hu­vud­värk, bält­ros och vär­kan­de föt­ter. Me­del­ti­da häxor an­vän­de sig of­ta av en rad oli­ka sym­bo­ler när de vil­le åkal­la äng­lar och de­mo­ner. I boken The Les­ser Key Of Solo­mon listas 72 de­mo­ner som re­pre­sen­te­rar hel­ve­tets hi­e­rar­ki och de­ras mot­sva­ran­de sym­bo­ler. Att han­te­ra en de­mons sym­bol an­sågs ge en viss kon­troll över den.

Or­det grimoi­re kom­mer från ett franskt ut­tryck som be­ty­der ”svårt att för­stå”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.