Häx­pro­ces­ser­na i Baski­en

Trots sitt ryk­te om in­to­le­rans och grym­het blev in­kvi­si­tio­nen en käl­la till åter­håll­sam­het när häx­hy­ste­rin ex­plo­de­ra­de i Spa­ni­ens in­land.

Haxor - Sanningen bakom haxprocesserna - - Innehåll -

Ino­vem­ber 1610 av­rät­ta­des sex per­so­ner för häx­e­ri i Lo­groño, en stad 120 kilo­me­ter från Pamplo­na. Ytterligare fem per­so­ner som ha­de dött i fång­en­skap brän­des på bål. Den spans­ka in­kvi­si­tio­nens lo­ka­la tri­bu­nal ha­de tving­at fram be­vis och be­kän­nel­ser i över ett år nu, och in­för tu­sen­tals åskå­da­re gav de olyck­li­ga off­ren – män­ni­skor som för­ne­ka­de alla anklagelser mot dem – upp si­na liv. Häx­hy­ste­rin ha­de än en gång hit­tat till nor­ra Spa­ni­en. Tack och lov blev av­rätt­ning­ar­na i no­vem­ber 1610 de sista, men un­der de kom­man­de åren skul­le tu­sen­tals män, kvinnor och barn grans­kas.

In­led­nings­vis trod­de man att det för­mo­da­de ut­brot­tet av häx­e­ri var be­grän­sat till en hand­full by­ar, främst Zu­gar­ra­mur­di, men oron för en stor or­ga­ni­se­rad häx­sekt upp­stod snabbt. Män­ni­skor blev an­kla­ga­de för den för­ut­säg­ba­ra lis­tan på de­mo­nis­ka brott. Be­rät­tel­ser om natt­li­ga sab­ba­ter med för­fö­risk dans och sex­u­el­la för­bin­del­ser med djä­vu­len spreds snabbt. ”För­e­ning­ar så hems­ka,” som ett sam­ti­da vitt­ne fram­ställ­de det, ”att det är en fa­sa at­tt be­rät­ta om det”. Mord och missö­den skyll­des på häx­or­na som strök om­kring vid de lo­ka­la slutt­ning­ar­na och le­ta­de ef­ter pad­dor till si­na gif­ti­ga bryg­der. Natt­li­ga, bi­sar­ra flyg­tu­rer rap­por­te­ra­des med häxor som ibland för­vand­la­des till hus­flu­gor el­ler kor­par. Men det var in­te alla som var över­ty­ga­de om rik­tig­he­ten i des­sa sen­sa­tio­nel­la be­rät­tel­ser. Pedro de Va­len­cia, den kung­li­ga histo­ri­kern, me­na­de att ”som­li­ga sa­ker som på­stås är så osan­no­li­ka att män­ni­skor in­te kom­mer att tro på dem”. Så kanske det var klo­ka­re att ”be­trak­ta det hela som nå­got som häx­or­na ba­ra har hit­tat på”. Till och med som­li­ga ur den spans­ka in­kvi­si­tio­nen be­trak­ta­de rät­te­gång­ar­na och av­rätt­ning­ar­na i Lo­groño med viss skep­ti­cism.

År 1616 in­grep Sa­la­zar när de se­ku­lä­ra myn­digh­ter­na i Vizcaya in­led­de en ovan­ligt in­ten­siv häx­jakt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.