De ki­kar in ut­i­från …

Haxor - Sanningen bakom haxprocesserna - - Innehåll -

En an­nan över­na­tur­lig myt som flo­re­ra­de och som om­väx­lan­de be­trak­ta­des med lättro­gen­het och skep­ti­cism var den om de så kal­la­de ”do­nas de fu­e­ra”, el­ler ”da­mer­na ut­i­från”.

Ter­men be­skrev fe-lik­nan­de kvin­no­va­rel­ser (of­ta myc­ket vack­ra och med djur­tas­sar istäl­let för hän­der el­ler föt­ter) och de män­ni­skor som ha­de sam­rö­re med dem. Va­rel­ser­nas hem­vist var Si­ci­li­en vil­ket, ef­tersom ön hör­de till Spa­ni­en vid tid­punk­ten, väck­te den spans­ka in­kvi­si­tio­nens upp­märk­sam­het. Än en gång ver­kar in­kvi­si­tio­nen ha va­rit mer in­tres­se­rad av att ut­re­da än att ut­de­la straff. Mellan 1579 och 1651 an­kla­ga­des 65 per­so­ner (bland dem åt­ta män) för in­bland­ning. En kom­bi­na­tion av po­si­ti­va och ne­ga­ti­va ak­ti­vi­te­ter till­skrevs de an­kla­ga­de. Å ena si­dan påstods att de som för­o­läm­pa­de do­nas de fu­e­ra kun­de drab­bas av sjuk­dom. Å andra si­dan påstods att de som ha­de sam­rö­re med va­rel­ser­na var väl­kän­da för si­na he­lan­de kraf­ter och ut­ö­va­de andra för­del­ak­ti­ga ak­ti­vi­te­ter som att väl­sig­na hus i de när­lig­gan­de sam­häl­le­na.

Be­va­ra­de ju­ri­dis­ka do­ku­ment vi­sar att va­rel­ser­na dis­ku­te­ra­des liv­ligt, vil­ket an­ty­der att de in­blan­da­de in­te hym­la­de om si­na på­ståd­da för­må­gor. De fles­ta av des­sa var gam­la och fat­ti­ga kvinnor som fick mat och peng­ar för si­na tjäns­ter. Sam­rö­ret med de fe-lik­nan­de va­rel­ser­na be­trak­ta­des som ett pri­vi­le­gi­um. En­dast de med ”san­g­re dul­ce” (sött blod) kun­de för­vän­ta sig att bli in­stru­e­ra­de i det om­fat­tan­de ma­gis­ka ut­ö­van­det.

Ett antal kvinnor som för­des in­för in­kvi­si­tio­nen med­gav att de ha­de dik­tat ihop si­na histo­ri­er, me­dan andra be­rät­ta­de om på­ståd­da mö­ten med va­rel­ser­na för att im­po­ne­ra på po­ten­ti­el­la kun­der. Upp­fatt­ning­en om natt­ligt fly­gan­de an­dar med ovan­li­ga för­må­gor var ett åter­kom­man­de över­na­tur­ligt te­ma i den ti­di­ga mo­der­na eran, och på vis­sa håll – ex­em­pel­vis i Skott­land – fanns en stark länk mellan fe­er och häx­e­ri. Fe­er be­trak­ta­des vid den här tiden in­te som de harm­lö­sa va­rel­ser de se­na­re skul­le kom­ma att bli.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.