Den sista fång­en

Haxor - Sanningen bakom haxprocesserna - - Innehåll -

He­len Dun­can ha­de vi­sat prov på psy­kis­ka fär­dig­he­ter un­der hela sitt liv. Som vux­en ha­de hon utvecklat för­må­gan till att hål­la se­an­ser och för­sö­ka kon­tak­ta de dö­da ge­nom en pro­cess som fick ek­toplas­ma att ström­ma från hen­nes mun. Ana­ly­ser av det ic­ke­värds­li­ga äm­net vi­sa­de dock att den be­stod av bland an­nat en ost­duk och ägg­vi­tor. Un­der en se­ans 1933 blev Dun­can ar­re­ste­rad när det en över­na­tur­lig up­pen­ba­rel­se av­slö­ja­des som en bluff. Hon döm­des för be­dräg­ligt be­te­en­de och fick bö­ta 10 pund.

Hon ha­de till­dra­git sig myn­dig­he­ter­nas upp­märk­sam­het vid mer än ett till­fäl­le, men var­nings­kloc­kor­na bör­ja­de slå när hon höll en se­ans i Ports­mouth i no­vem­ber 1941 när Stor­bri­tan­ni­en drogs in i andra världs­kri­get. Un­der fö­re­ställ­ning­en av­slö­ja­de Dun­can att krigs­skep­pet HMS Bar­ham ha­de sänkts, och att en be­sätt­nings­man som ha­de drunk­nat ska ha ma­te­ri­a­li­se­rats. Myn­dig­he­ter­na me­na­de att sänk­ning­en av Bar­ham var hem­lig in­for­ma­tion och att en­dast de av­lid­nas an­hö­ri­ga ha­de un­der­rät­tats. Per­so­ner från ma­ri­nen när­va­ra­de vid kom­man­de se­an­ser och sam­la­de ihop be­vis som styrk­te att Dun­can var en bluff. Hon ar­re­ste­ra­des 1944 med hän­vis­ning till pa­ra­graf 4 i häx­la­gen från 1735. Hon för­kla­ra­des skyl­dig, döm­des till nio må­na­ders fäng­el­se och blev där­i­ge­nom den sista per­so­nen att dö­mas en­ligt den gam­la la­gen i Stor­bri­tan­ni­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.