På häx­or­nas sida

In­te alla stöd­de häx­jak­ten.

Haxor - Sanningen bakom haxprocesserna - - Innehåll -

Re­gi­nald Scot (cir­ka 1538–1599) var en av många obe­ro­en­de och sta­bi­la med­bor­ga­re som var en del av Eng­lands rygg­rad un­der tudor­ti­den. Han var mar­kä­ga­re med me­del­sto­ra egen­do­mar i Kent, gjor­de ett in­hopp som freds­do­ma­re och skrev två böc­ker – bå­da an­märk­nings­värt väl­skriv­na och vet­ti­ga. Den förs­ta från 1576 var en od­lings­ma­nu­al, me­dan den andra från 1584 var desto mer ori­gi­nell med ti­teln The Disco­ve­rie Of Wit­ch­craft Whe­re­in The Lewd De­aling Of Wit­ches And Wit­ch­mong­ers Is No­tablie De­tec­ted. Scot var för­skräckt över för­föl­jel­sen av på­ståd­da häxor och fö­re­sat­te sig att be­vi­sa att tron på ma­gi och troll­dom stred mot allt sunt för­nuft. Utö­ver ett för­dö­man­de av häx­pro­ces­ser­na in­ne­höll hans bok bland an­nat en om­fat­tan­de lis­ta över van­li­ga be­svär­jel­ser. In­te kons­tigt att kung Ja­mes an­såg att Scots verk var för­därv­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.