Var det ri­va­li­tet mellan det gam­la och det nya som låg bakom an­kla­gel­ser­na?

Haxor - Sanningen bakom haxprocesserna - - Innehåll -

Vid tiden för rät­te­gång­ar­na var om­rå­det in­de­lat i Sa­lem Vil­lage som be­fol­ka­des av lant­bru­ka­re och fa­mil­jer med tra­di­tio­nel­la vär­de­ring­ar, och Sa­lem Town där den nya ent­re­pre­nörs­driv­na klas­sen lång­samt ha­de ökat un­der de två se­nas­te de­cen­ni­er­na. Det fanns tyd­li­ga spän­ning­ar mellan de fat­ti­ga­re tra­di­tio­nel­la bön­der­na å ena si­dan, och värds­husä­gar­na, hant­ver­kar­na och de mer mark­nads­med­vet­na lant­bru­kar­na å andra si­dan. Det är värt att no­te­ra att de förs­ta an­kla­gel­ser­na kom från byn och att de an­kla­ga­de kom från sta­dens ut­kan­ter. Var rät­te­gång­ar­na en ef­fekt av att tra­di­tio­na­lis­ter­na slog till­ba­ka mot ka­pi­ta­lis­mens in­trång?

Sa­lem Town Sa­lem Vil­lageich Ipsw d Roa

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.