VÅR­STÄ­DA

Dags att stä­da un­dan vin­terns härj­ning­ar i träd­går­den. Med rätt red­skap går det som en dans.

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Gröna Tips - Av GU­NIL­LA MARKLUND

1. Slit­starkt för han­den

Re­jä­la hands­kar som hål­ler för tuf­fa tag är bra att ha när man ska ge sig i kast med vår­städ­ning­en. Des­sa har stöt­däm­pan­de stopp­ning, en smart funk­tion när man till ex­em­pel klip­per häc­kar. 140 kro­nor, Gar­de­na.

2. Sladd­lös slip

En sladd­lös mul­tislip un­der­lät­tar upp­fräsch­ning­en av ute­möb­ler­na. Bosch PSM 18 LI drivs med ett li­ti­umjon­bat­te­ri som pas­sar al­la sladd­lö­sa ma­ski­ner i en ny se­rie som Bosch lan­se­rar. Två­de­lad slipp­lat­ta med kard­borr­fäs­te och in­byggd damm­su­ga­re. 799 kro­nor, Clas Ohl­son.

3. Fint till lö­ven

Löv­korg i flä­tad pil väger in­te myc­ket och är av åter­vin­nings­bart ma­te­ri­al – ba­ra att läg­ga på kom­posten när den tjä­nat ut sin rätt. 119–229 kro­nor, Wei­bulls.

4. Ren­sar ränn­nan

Takrän­ne­ren­sa­re med bors­te och skra­pa i ett. Jus­ter­bar ar­betsvin­kel och längd på te­leskop­skaf­tet gör det en­kelt att skö­ta ar­be­tet från mar­ken. 249 kro­nor, Fis­kars/ Plan­ta­gen.

5. Fix­ar fo­gar­na

Fog­bors­te av stål och med prak­tisk skrap­kant gör det smi­digt att ren­sa bort ogräs i platt­fo­gar­na och mos­sa på sten­lägg­ning­ar. 95 kro­nor, skaft till­kom­mer, Gar­de­na.

6. Kom­mer åt

Lövräf­sa vars form läm­par sig bra för kratt­ning i sma­la ut­rym­men, mel­lan bus­kar och i blom­ra­bat­ter. Hu­vud av här­dat borst­stål. 179 kro­nor, Fis­kars.

7. Sta­dig slang­hål­la­re

Slang­vagn med 25 me­ter Com­fort Skin­te­ch­slang. Den är ro­bust och lätt­ma­nö­vre­rad tack va­re kom­po­nen­ter som bred ram, me­tall­s­po­le och vev med fri­hjuls­me­ka­nism. Hand­ta­get kan ju­ste­ras i oli­ka höj­der. 1 039 kro­nor, Gar­de­na.

8. Kla­rar grova gre­nar

Gren­sax L86 Te­le­sco­pic Smart Fit har ett in­ställ­nings­bart hand­tag som för­läng­er räck­vid­den från 65 till 90 cen­ti­me­ter, vil­ket gör att man kan skä­ra av gre­nar som an­nars är svå­ra att nå. Här­dat kol­ståls­blad med ic­ke­häf­tan­de be­lägg­ning gör det enkla­re att klip­pa kraf­ti­ga gre­nar. Skaf­tet av alu­mi­ni­um och fi­ber­comp gör den lätt att an­vän­da. 549 kro­nor, Fis­kars.

3 5 7 2 8 4 1 6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.