Det vil­da kö­ket av Ru­ne Kalf-Han­sen/ Lisen Sund­gren (Bon­ni­er fakta)

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Boktips -

Att äta lind­blad, kir­skål och skogs­vi­ol är in­te kons­ti­ga­re än att äta ruco­la och gräslök, dess­utom är det gra­tis och eko­lo­giskt. I den här kok­bo­ken vi­sar ört­spe­ci­a­lis­ten Lisen Sund­gren si­na vil­da favoriter, och koc­ken Ru­ne Kalf-Han­sen vi­sar hur man an­vän­der dem i sop­por, sal­la­der, rör­or, ol­jor och ef­ter­rät­ter.

En träd­gård till tröst av Le­na Katarina Swan­berg (Bon­ni­er fakta)

Le­na Katarina Swan­berg skri­ver själv­upp­levt om hur en träd­gård kan skän­ka tröst och ny livs­gläd­je när li­vet är som svå­rast. Trös­ten i att upp­le­va års­ti­der­nas väx­ling­ar och na­tu­rens krets­lopp. Pre­cis som li­vet, går träd­går­den i cirk­lar, viss­nar ner och bör­jar om. I kor­ta tex­ter skri­ver hon om att sö­ka tröst i det lil­la och om var­da­gens gläd­jeäm­nen. Boken är il­lu­stre­rad med för­fat­ta­rens eg­na fo­ton som ta­gits i hen­nes träd­gård på söd­ra Got­land.

Hjälp vi har fått en träd­gård! av Erik Si­den­bladh (Bon­ni­er fakta)

Dröm­men om en egen träd­gård har bli­vit verk­lig­het. My­si­ga grill­mid­da­gar och plats för lek och spel häg­rar. Men träd­går­den ska ju skö­tas ock­så. Den här boken är skri­ven för al­la ny­bör­ja­re i träd­går­den som kän­ner sig osä­ker på växt­val och sköt­sel. Erik Si­den­bladh, jour­na­list och träd­gårds­en­tu­si­ast, går ige­nom vad du be­hö­ver gö­ra och vad du kan strun­ta i. Med mind­re ar­be­te än man kan tro går det att få träd­går­den välskött och fin. Bokens bil­der är fo­ta­de av Eva S Andersson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.