GÖR SÅ HÄR

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Gör Det Själv -

1. Om kvis­tar­na in­te har musöron än­nu kan du läg­ga dem i blöt över nat­ten och se­dan lå­ta dem stå i en vas i rumstem­pe­ra­tur tills bla­den bör­jar sy­nas. Du­scha gär­na ett par gång­er om da­gen för att knop­par­na in­te ska tor­ka in. Hur lång tid lövsprick­ning­en tar be­ror på hur långt knop­par­na har hun­nit ut­veck­las in­nan kvis­tar­na togs in.

2. Klipp kvis­tar­na till cir­ka 10 cen­ti­me­ter långa kvis­tar. An­vänd de mju­ka de­lar­na, om ma­te­ri­a­let blir för grovt är det svårt att bö­ja till det snyggt.

3. Fäst spol­trå­den runt kran­sen och bör­ja läg­ga kvis­tar på stom­men. Lägg en om­gång och täck al­la syn­li­ga si­dor, bak­si­dan ska läm­nas tom. Snur­ra fast med spol­tråd, gär­na ett par ex­tra varv så att allt ga­ran­te­rat sit­ter på plats.

4. Lägg ut ett nytt varv kvis­tar så att de täc­ker spol­trå­den från för­ra var­vet. Fort­sätt tills he­la kran­sen är täckt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.