33 De skör­dar tro­piskt i ute­rum­met

Ett in­gla­sat rum med skö­na möb­ler och fro­dig gröns­ka ger här­lig kon­takt med träd­går­den och ska­par som­mar­käns­la även när vä­der­le­ken sva­jar. Vi häl­sar på hem­ma hos Ing­e­la och Mikael som stortrivs i sitt egen­bygg­da ute­rum och så har vi satt sam­man en in­spi­ra

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Innehåll Nr 1 2014 -

Pa­ret köp­te hu­set 1980 och i bör­jan hand­la­de det myc­ket om små­barns­liv – samt en del re­no­ve­ring av vil­lan.

Länge var det mest Ing­e­la som en­ga­ge­ra­de sig i träd­går­den. Mikael klipp­te grä­set och sköt­te po­ta­tis­lan­det.

Men 2007 fick Mikael någ­ra tak­lö­kar, som han plan­te­ra­de och blev väl­digt nöjd med re­sul­ta­tet.

– Då grun­da­des ett stör­re in­tres­se från min si­da, och när vi bör­ja­de gö­ra allt till­sam­mans öka­de det yt­ter­li­ga­re även för Ing­e­la, be­rät­tar Mikael.

Se­dan dess har den sto­ra gräsy­tan och de få ra­bat­ter­na för­vand­lats till ett blomst­ran­de pa­ra­dis.

– Vi bol­lar idéer, pla­ne­rar och plan­te­rar till­sam­mans. Se­dan kan man väl sä­ga att jag ren­sar mer ogräs, me­dan Mikael är den som fram­för allt grä­ver och an­läg­ger, sä­ger Ing­e­la.

Det var även han som bygg­de ute­rum­met 2010, med hjälp av råd och tips från kun­ni­ga per­so­ner.

– Vi vil­le kun­na sit­ta när­ma­re träd­går­den, men än­då skyd­dat med tan­ke på det osäk­ra svens­ka väd­ret. För att rik­tigt kun­na nju­ta av ut­sik­ten och kun­na öpp­na upp sat­sa­de vi på sto­ra glas­par­ti­er från golv till tak.

Ett re­jält mat­bord fick av­gö­ra hur stort ute­rum­met skul­le bli.

– Tolv per­so­ner skul­le få plats ut­an att be­hö­va träng­as. Tan­ken var även att det skul­le gå att vär­ma upp så att vi kun­de sit­ta här på vin­tern, och fi­ra jul- och ny­årsaf­ton.

Ute­rum­met är ockå bra att för­va­ra köld­käns­li­ga väx­ter i. En ti­mer­styrd växt­huslam­pa ger lju­set de be­hö­ver, samt en frost­vakt som ser till att det in­te blir för kallt.

– På som­rar­na tar vi ut vår rums­gran och flask­lil­ja, vi od­lar to­ma­ter och kö­per in en del nya blom­mor, som pe­lar­go­ner, sä­ger Ing­e­la.

På den ena väg­gen och i ta­ket klätt­rar en pas­sions­frukt som de har dri­vit upp själ­va.

– Ing­e­la plan­te­ra­de frö från en frukt som vi köp­te i af­fä­ren. Nu har den vux­it upp or­dent­ligt och för­ra året gav den si­na två förs­ta fruk­ter. De var jät­te­go­da. Pre­cis som vårt fi­kon­träd, det ger ock­så fin frukt.

Ute­rum­met har in­ne­bu­rit ett stort lyft och är nå­got de re­kom­men­de­rar and­ra att byg­ga, om möj­lig­he­ten finns.

– Vi äter näs­tan al­la mål­ti­der här, från vår till höst. Och vi sit­ter of­ta här och lä­ser, tar det lugnt och nju­ter av gröns­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.