På gång: Ny­he­ter & tren­der

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Innehåll Nr 1 2014 - Av GU­NIL­LA MARKLUND

1. Ja­pansk mi­ni­kom­post

Bo­kashi är det se­nas­te in­om ekotren­den. Kom­mer från Ja­pan och är en me­tod som går ut på att kom­po­ste­ra köksavfallet med mikro­or­ga­nis­mer. Mat­res­ter­na blir till jord­för­bätt­ring på någ­ra vec­kor. Tan­ken är att även den som bor trångt ska kun­na få plats med åter­vin­ning i hem­met. I kom­man­de nummer av Hem lju­va Hem träd­gård be­rät­tar vi mer om det­ta fe­no­men.

2. Pri­sad form

Kristi­na Stark pri­sa­des för sin sten­gods­se­rie Bo­tan på vå­rens Formex­mäs­sa i Älv­sjö ut­an­för Stock­holm. Se­ri­en, med vat­ten­kan­na och två va­ser, har fått sitt namn ef­ter Bo­ta­nis­ka träd­går­den i Lund.

3. Blad­grönt på me­nyn

Att od­la sin egen mat är på väg att bli en rik­tig folk­rö­rel­se. En av årets li­te ud­da ny­he­ter bland ät­li­ga väx­ter är bla­da­ma­ran­ten, en släk­ting till pryd­nads­väx­ten räv­svans och Asi­ens svar på spe­nat. Unga blad och skott ko­kas, snabb­s­teks, stu­vas el­ler äts råa. Bla­den är myc­ket nä­rings­ri­ka. Finns som frö hos Runå­bergs frö­er och Nel­son Garden.

4. Dra­ku­las nun­neört

Un­der april kan du se en av värl­dens främs­ta sam­ling­ar av vildin­sam­la­de lök- och knöl­väx­ter blom­ma i Gö­te­borgs bo­ta­nis­ka träd­gård.

Dra­ku­la­nun­neör­ten, Co­ryda­lis ’ Dark Gi­ant’, är en av dem. Hen­rik Zet­terlund, som är hor­ti­kul­tu­rell in­ten­dent och fram­stå­en­de in­sam­la­re av oli­ka nun­neör­ter bland an­nat, be­rät­tar om dess spän­nan­de bak­grund. 2/4, 9/4, 23/4.

5. Framtidens täp­pa?

Od­la på föns­ter­bän­ken är det nya grö­na och det är in­te ba­ra hob­byod­la­re som en­ga­ge­rar sig i äm­net. På KTH fors­kas det om hur vi i fram­ti­den ska kun­na ut­nytt­ja även vå­ra bo­stä­der till att od­la mat­nyt­ti­ga väx­ter. I vän­tan på nya spän­nan­de rön finns re­dan fle­ra smar­ta pro­duk­ter i han­deln som un­der­lät­tar för den som vill skör­da pin­färskt di­rekt till tall­ri­ken. Som det­ta drivglas med LED­be­lys­ning från Fis­kars.

6. Vin­tage i träd­går­den

Att ta till­va­ra gam­mal kun­skap om od­ling och mat­lag­ning lig­ger i ti­den. Det märks bland årets träd­gårds­böc­ker, där köks­träd­går­den, od­ling i nor­diskt kli­mat och hi­sto­ris­ka träd­går­dar upp­märk­sam­mas. Så läs och in­spi­re­ras, le­ta på lop­pis och auk­tion ef­ter ud­da sa­ker att pry­da täp­pan med, och du­ka med mor­morspors­li­net i sy­ren­ber­sån.

Plus­sa på med gam­mal­dags väx­ter som pe­lar­gon, la­ven­del, hor­ten­sia, ro­senskä­ra, gyll­en­lack, pe­tu­nia och he­li­o­trop. Ma­te­ri­al som pas­sar in är korg och rot­ting, red­skap och kru­kor med patina, bo­ta­nis­ka plan­scher, plåt­bur­kar och fröpå­sar med retrokänsla.

Växt­plansch, 579 kro­nor, Ölands bygg­nads- vård. Fröpå­sar, 79 kro­nor/ 20 styck, och träd­gårds­lå­da i plåt, 398 kro­nor, Lil­la Fis­ka­re­ga­tans träd­gårds­bu­tik. Klas­sisk korg­stol, 3 975 dans­ka kro­nor, Si­ka Design.

7. Di­gi­tal träd­gårds­bok

Riks­för­bun­det Svensk Träd­gård lan­se­rar nu

di­gi­tal träd­gårds­lit­te­ra­tur på nä­tet. Först ut är e-boken In­te ba­ra träd­gård – 33 krö­ni­kor om

hor­ti­kul­tur av den lapp­länds­ka träd­gård­s­am­bas­sa­dö­ren Ma­ri­a­na Mattsson. 2013 fick hon Grö­na Penn­pri­set för att hon främ­jar träd­gårds­kul­tu­ren och bi­drar med in­spi­ra­tion och nytän­kan­de in­om träd­gårds­kons­ten. Från och med 20 mars, när träd­gårds­mäs­san Nor­dis­ka Träd­går­dar öpp­nar, kan al­la gra­tis lad­da ner e-boken på www.trad­gard.org.

8. Ak­tu­el­la mäs­sor

Rum & Träd­gård ar­ran­ge­ras för sjun­de året i rad och nu flyt­tar mäs­san från bör­jan av mars till slu­tet av april för att kun­na er­bju­da ett stör­re sor­ti­ment av växt­lig­het. På mäs­sans scen, un­der te­mat ” Min pas­sion”, be­rät­tar in­spi­ra­tö­rer in­om in­red­ning och träd­gård om just sin pas­sion. Elsa Bill­gren, Fri­da Ram­s­tedt, Bos­se Rapp­ne och Lin­da Schi­lén kom­mer dit. 24-27 april, Kista­mäs­san, Stock­holm,

www.ru­mochtrad­gard.se.

No­lia träd­gård har ett 50-tal ut­stäl­la­re och här kan man även lå­ta sig in­spi­re­ras av oli­ka idéut­ställ­ning­ar och ki­ka på in­red­da bal­kong­er där årets te­ma är ” Fest på vår bal­kong”. 25-27 april, Umeå, www.no­lia.se/trad­gard.

2

8

7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.