61 Ta hjälp av nyt­to­dju­ren

Vis­sa djur kan be­grän­sa ska­de­in­sek­ter­nas fram­fart bland blom­mor och blad. Får du dem att tri­vas hjäl­per de till att hål­la ba­lans i träd­går­den på ett na­tur­ligt sätt.

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Innehåll Nr 1 2014 - AV Eva Fanqvist Skubla

Sur­ran­de hum­lor och bin är väl­kän­da väl­gö­ra­re i träd­går­den, ef­tersom de pol­li­ne­rar bär, frukt och en del grön­sa­ker. Mind­re känt är att and­ra van­li­ga in­sek­ter och djur ock­så kan gö­ra stor nyt­ta ge­nom att hål­la ska­de­in­sek­ter­na bor­ta.

En av de van­li­gas­te ska­de­in­sek­ter­na är blad­lu­sen. Har du tur finns de­ras na­tur­li­ga fi­en­de nyc­kel­pi­gan i när­he­ten. Så­väl den vux­na nyc­kel­pi­gan som dess lar­ver äter mäng­der av blad­löss och även sköld­löss.

En an­nan skal­bag­ge som du kan va­ra glad om du har i di­na ra­bat­ter är jord­lö­pa­ren. Den äter in­sek­ter och lar­ver och har till och med vi­sat sig äta ägg från den spans­ka skogs­sni­geln – mer känd som mör­darsni­geln. Jord­lö­pa­ren syns säl­lan un­der da­gen ut­an ger sig ut på jakt ef­ter föda på nat­ten.

Tve­stjär­ten är ock­så en ljus­skygg in­sekt som ja­gar si­na by­ten nat­te­tid. Den har ett oför­tjänt då­ligt ryk­te men fak­tum är att den hjäl­per dig att hål­la ef­ter så­väl blad­löss och sköld­löss som in­sektslar­ver. Visst hän­der det att den tar någ­ra tug­gor av blom­mor­nas kron­blad, men in­te i nå­gon stör­re om­fatt­ning.

Spin­deln är ex­pert på att spin­na star­ka nät där den kan fånga blad­löss och fly­gan­de in­sek­ter. Ibland kan den för­stås rå­ka fånga nå­got nyt­to­djur i sitt nät men i det sto­ra he­la är nyt­tan be­tyd­ligt stör­re. Det finns ock­så spin­delar­ter som ja­gar ut­an nät och som istäl­let spring­er, smy­ger el­ler hop­par på sitt byte. Spind­lar är i sin tur föda åt and­ra djur – ex­em­pel­vis fåg­lar, grodor, pad­dor och öd­lor.

Bland stör­re djur är igel­kot­ten en väl­kom­men gäst som äter lar­ver, in­sek­ter och även snig­lar. Finns det löv­hö­gar att göm­ma sig i, kan det hän­da att den blir kvar över vin­tern. Även grodor och pad­dor kan va­ra bra att ha i träd­går­den, ef­tersom de har un­ge­fär sam­ma meny som igel­kot­ten. För att över­le­va be­hö­ver de fuk­tig­het och för att kun­na för­ö­ka sig be­hö­ver de en sjö el­ler damm i när­he­ten.

Bland de nattak­ti­va nyt­to­dju­ren ut­mär­ker sig flad­der­mu­sen som lär kun­na äta fle­ra tu­sen myg­gor och and­ra in­sek­ter un­der en en­da natt. För att loc­ka den till träd­går­den kan man byg­ga sär­skil­da hol­kar och hop­pas att den bo­sät­ter sig där.

Små­fåg­lar fång­ar sto­ra mäng­der lar­ver och in­sek­ter i od­ling­ar och ra­bat­ter. Om du läm­nar kvar sol­ro­sor­nas fröställ­ning­ar, ny­pon och rönn­bär på hös­ten har fåg­lar­na nå­got att äta när det in­te läng­re finns in­sek­ter. Ger du dem mat un­der vin­tern kom­mer de gär­na till­ba­ka när det blir som­mar.

Blad­lös­sen är of­ta många. Men na­tur­li­ga fi­en­der, som nyc­kel­pi­gan, hjäl­per till att hål­la ne­re an­ta­let.

Få­gel­hol­kar och tä­ta buskage ger små­fåg­lar­na plat­ser att bo­sät­ta sig på.

Ny­pon, rönn­bär och and­ra höst­bär som läm­nas kvar blir god­sa­ker åt fåg­lar­na.

Nyc­kel­pi­gan är en väl­känd blad­lusä­ta­re. Läm­na gär­na viss­na blad på väx­ter­na el­ler mar­ken när hös­ten kom­mer, de kan bli över­vint­rings­plat­ser för den hjälp­sam­ma skal­bag­gen.

Hum­lan gör stor nyt­ta när den hjäl­per till att spri­da pol­len.

Pad­dor och grodor äter in­sek­ter och and­ra små­djur. Med tung­an fång­ar de blixt­snabbt en flu­ga el­ler nå­got an­nat byte.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.