Bygg en driv­bänk

Driv­bänk är ett en­kelt al­ter­na­tiv till växt­hus. Den är lätt­pla­ce­rad och per­fekt att för­kul­ti­ve­ra väx­ter i för se­na­re ut­plan­te­ring. Dess­utom för­läng­er du od­lings­sä­song­en med fle­ra vec­kor.

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Innehåll Nr 1 2014 - Text och foto Lin­da Ols­so noch Jen­ny Ol­so n

Att byg­ga en driv­bänk är var­ken kost­samt el­ler svårt. Det finns oli­ka mo­del­ler på mark­na­den till rim­li­ga pri­ser, men det är ro­li­ga­re med en egen­de­sig­nad. Dess­utom kan du måt­tan­pas­sa bän­ken så att du får den stor­lek och färg som du öns­kar.

Vår driv­bänk ska få ett par gam­la föns­ter som över­del och där­för mås­te vi an­pas­sa ram­måt­ten ef­ter stor­le­ken på fönst­ren. Har man inga föns­ter som lig­ger och skrä­par bru­kar man kun­na in­för­skaf­fa dem för en bil­lig peng på nå­gon auk­tion el­ler via an­non­se­ring. Man kan ock­så till­ver­ka ett lock av plast som man spän­ner upp på en ram. Enkla­re kanske, men in­te li­ka snyggt.

Vå­ra föns­ter mä­ter 140 x 50 cen­ti­me­ter. Allt­så kom­mer vi att få en driv­bänk som är 140 x 100 cen­ti­me­ter. En driv­bänk bör va­ra minst 30 cen­ti­me­ter hög för att man ska få plats med jord och väx­ter. Med tre brä­dor som var­de­ra har en bredd på 12 cen­ti­me­ter kom­mer den här driv­bän­ken att bli 36 cen­ti­me­ter hög. Bör­ja med att mä­ta och så­ga. Vi så­ga­de till sex brä­dor med 100 cen­ti­me­ters längd och sex med 140 cen­ti­me­ters längd.

Driv­bän­ken ska in­te ha någ­ra gli­por som släp­per in ky­la, så det är vik­tigt att va­ra nog­grann. Ar­be­tet går snab­ba­re om du så­gar upp al­la brä­dor in­nan du bör­jar skru­va ihop ra­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.