Ro­sen – en histo­ria om kär­lek, konst, doft och bo­ta­nik av Christi­na Hö­gardh-Ihr och Lars-Åke Gustavsson (Norsted­ts)

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Boktips -

Ro­sen är en av vå­ra mest äls­ka­de blom­mor. Christi­na Hö­gardh-Ihr, konst­ve­ta­re och för­fat­ta­re, och Lars-Åke Gustavsson, bo­ta­nist och en av Nor­dens främs­ta ros­ex­per­ter, tar oss med på en ros­re­sa med bo­ta­nis­ka, konst­hi­sto­ris­ka och kul­tur­hi­sto­ris­ka för­tec­ken. Lars-Åke Gustavsson be­skri­ver hur kul­tur­ro­sor­na upp­stått ur de vil­da ar­ter­na. Han pre­sen­te­rar ut­val­da sor­ter ur de vik­ti­gas­te ros­grup­per­na, de­ras växt­sätt, blom­mor och doft, i vil­ka växt­zo­ner de är här­di­ga och hur de ska od­las och an­vän­das. Christi­na Hö­gardh-Ihr be­skri­ver ro­sens väg till vår tids träd­gård. Hon skri­ver om ro­sor­na i kons­ten, i de kung­li­ga sa­long­er­na och in­om par­fym­in­du­strin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.