God som­mar!

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Ledare -

Hög­som­mar är ett här­ligt ord! Vad man se­dan läg­ger in i or­det ” hög” är nog oli­ka. För en del be­ty­der det kanske hög tid att gö­ra nå­got, för and­ra hög tid att äntligen få ta igen sig och för and­ra kanske he­la som­ma­ren i sig är en hög­tid.

Hur man än ser på den­na års­tid kan man in­te und­gå att i al­la fall nå­gon stund då och då slås av hur skönt det är när allt är grönt och ljum­ma vin­dar sme­ker ens ba­ra ben.

För dig som tyc­ker att det är hög tid att gö­ra nå­got har vi i det­ta nummer med så blan­da­de gör det själv-tips som att an­läg­ga en äng, byg­ga en bänk av björk­stam­mar och att snick­ra näs­tan ett helt träd­gårds­möble­mang.

I re­por­ta­get om Ty­ras köks­träd­gård på si­dan 36 får du gläd­jan­de in­spi­ra­tion att bör­ja, el­ler kanske utö­ka, din grön­saks­od­ling med tips på vil­ka väx­ter som pas­sar bra att od­la till­sam­mans, vil­ka blom­mor som in­te ba­ra ly­ser upp träd­går­den med sin skön­het ut­an dess­utom är ät­ba­ra och vil­ka plan­tor som loc­kar till sig fjä­ri­lar.

Sätt dig till rät­ta i träd­gårds­sto­len och läs om fa­mil­jen Asplunds ar­be­te med att från en kal gräs­mat­te­tomt ha ska­pat ett styc­ke näs­tan vild­mark i sin träd­gård mitt in­ne i Söl­vesborg. Där um­gås de med igel­kot­tar, grodor, ek­or­rar och hus­djur i har­mo­nisk grann­säm­ja på vildäng och bland ro­sen buskage och prakt­ful­la ra­batt­ska­pel­ser.

De fles­ta män­ni­skor mår bra av att få upp­le­va bå­de na­tur och djur, det blir för många ett väl­kom­met och häl­so­samt av­brott från det hek­tis­ka ar­bets­li­vet. Och det är vik­tigt att för­stå att dju­ren och in­te minst bi­na fak­tiskt är livsvik­ti­ga för oss män­ni­skor. Den hjälp vi får med pol­li­ne­ring är helt en­kelt ovär­der­lig för vår mat­pro­duk­tion och det är oro­an­de att bi­nas an­tal mins­kar världen över. På si­dan 61 kan du lä­sa om hur du kan hjäl­pa bi­na ge­nom att plan­te­ra oli­ka slags pol­len- och nektarrika väx­ter som blom­mar vår, som­mar och höst. Man kan ock­så un­der­lät­ta för de vil­da stek­lar­na ge­nom att myc­ket en­kelt ord­na hus­rum åt dem. Det gyn­nar även skör­den i din egen träd­gård. Sök på in­ter­net, an­vänd or­det ”ste­kel ho­tell” så får du upp många svar att väl­ja bland, of­ta med byg­g­in­struk­tio­ner.

Själv käm­par jag på med min ko­lo­ni­lott för att för­sö­ka få den bå­de vilsam, vac­ker och nyt­tig. Det är in­te lätt! Jag mås­te med­ge att jag blir li­te av­und­sjuk när jag i det­ta nummer ser vil­ket har­mo­niskt, konst­när­ligt och va­ri­e­rat ut­tryck Lennart har lyc­kats ska­pa i sin träd­gård i Lin­kö­ping! Det ger mig lust att för­sö­ka än­nu mer i min egen träd­gård och att kanske lå­na hans idé med den in­spräng­da tak­löks­plan­te­ring­en mel­lan plat­tor­na. Det blir ett la­gom hög­som­mar­pro­jekt för min del, mel­lan vi­lostun­der­na!

Vad du än gör av din hög­som­mar – glöm in­te bort att be­trak­ta allt som är vac­kert!

Sylvia Mar­tens ko­lo­nist och kor­rek­tur­lä­sa­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.