In­red och od­la

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Innehåll Nr 3 2014 -

1. I vår släp­per Rus­ta se­ri­en Plant­light för träd­går­dens plan­te­ring­ar. Be­lys­ning­en finns som bå­de pol­la­re och mark­ste­nar.

2. Kratt­ning­en blir li­te ro­li­ga­re med den­na stil­ful­la krat­ta i trä, 399 kro­nor, Gra­nit.

3. Mal­te är en pris­värd och mo­dern frig­ge­bod i obe­hand­lat trä, som kan kom­ma till an­vänd­ning bå­de som red­skaps­bod och gäst­stu­ga. Till stu­gan med­föl­jer golv, hel­gla­sad par­dörr och si­do­häng­da föns­ter i 2- glas. Stu­gan är bygg­lovs­fri och sam­man­lagt 14,9 kvm stor. Kos­tar 49 995 kro­nor, Skåns­ka Bygg­va­ror. 4. Skyd­da dig från den star­kas­te so­len med hjälp av det­ta pa­ra­soll, 399 kro­nor, Åh­léns.

5. Sätt färg på träd och bus­kar med hjälp av en glad ljusslinga. Kos­tar 399 kro­nor, La­ger­haus.

6. Ro­bot­gräs­klip­pa­re blir mer och mer po­pu­lä­ra i svens­ka träd­går­dar. Fö­re­ta­get Husqvar­na bad den kän­de ar­ki­tek­ten Tho­mas San­dell att de­sig­na ett hus åt de­ras Au­to­mo­wer, och re­sul­ta­tet blev ett rött och mo­dernt boende åt gräs­klip­pa­ren. Mer in­for­ma­tion om hur du byg­ger hu­set går att hit­ta på Husqvar­nas hem­si­da. 7. Ska­pa rum i träd­går­den för en här­lig spa­hör­na om som­ma­ren. Här ser du en snygg ute­dusch i kop­par som är lätt att pla­ce­ra rätt ner i mar­ken. Kos­tar 1 299 kro­nor, Bloo­ming­vil­le.

8. En un­der­sök­ning vi­sar att 8 av 10 an­vän­der fel sorts ben­sin i gräs­klip­pa­ren. Om du i stäl­let tan­kar med al­ky­lat­ben­sin får du en mer lätt­star­tad gräs­klip­pa­re sam­ti­digt som mil­jön spa­ras. Al­ky­lat­ben­sin kan även lag­ras i upp till fem år i gräs­klippar­tan­ken ut­an att tap­pa i kva­li­tet. Den­na ben­sin kom­mer från Aspen och säljs på upp till 2 000 för­sälj­nings­stäl­len runt om i lan­det.

6 4 1 2 7 3 5 8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.