Fy­ra frå­gor till Henrick Eriks­son,

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Tema Utemöbler -

in­re­da­re och sty­list, blog­gar på

kraks­stu­ga.se

Hur ser ute­möb­ler­na ut i din träd­gård?

– Åh, det är en bland­ning av bå­de gam­malt och nytt. När det gäl­ler pla­ce­ring bru­kar jag fak­tiskt ta hän­syn till vad som väx­er runt om. Är det till ex­em­pel bam­bu, per­si­ka och zebragräs så an­vän­der jag li­te mer mo­der­na möb­ler, och är det ro­sen­väg­gar och hor­ten­si­or sat­sar jag mer på tra­di­tio­nellt. För mig är det vik­tigt att ha fle­ra oli­ka stäl­len att slå sig ner på i träd­går­den. Att kun­na ta va­ra på so­len vid var­je till­fäl­le.

Vad är vik­tigt att tän­ka på när man ska kö­pa ute­möb­ler?

– Först och främst är det håll­bar­he­ten, och att väl­ja ma­te­ri­al som fun­ge­rar i vårt kli­mat. Se­dan tyc­ker jag att det är bra att hit­ta fär­ger och for­mer som in­te känns "mal­pla­ce­ra­de" på sin plats. Det finns idag en hel upp­sjö av ute­möb­ler i gla­da fär­ger, och de kan va­ra kul att pla­ce­ra på en bal­kong el­ler en plats i träd­går­den som blom­mar ge­nom he­la som­ma­ren. Men när det kom­mer till sto­ra ter­ras­ser och små träd­gårds­y­tor tyc­ker jag att ne­utra­la fär­ger fun­ge­rar bäst.

Ser du någ­ra tren­der in­om ut­om­husmöble­ring?

– Ab­so­lut. Rot­ting fort­sät­ter att va­ra po­pu­lärt, och nu även i kom­bi­na­tion med trä av oli­ka slag. Vi ser även myc­ket kom­bi­na­tio­ner med trä­ets na­tur­li­ga färg och färg­lac­ka­de ytor. Över hu­vud ta­get väx­er sig na­tur­ma­te­ri­al star­ka­re bland ut­om­husmöb­ler, och jag tror även att vi kom­mer att få se mer möb­ler med od- lings­funk­tion, ex­em­pel­vis ört­hål­la­re i bords­ski­vor och lik­nan­de. För ett tag se­dan sat­sa­de vi på att ta ut var­dags­rum­met till ter­ras­sen och vi­da­re ut i träd­går­den, men nu är det kö­ket som gäl­ler. Vi tyc­ker fort­fa­ran­de om att la­ga mat ut­om­hus och fler och fler av­sät­ter en plats för utekök och lik­nan­de.

Nå­got för­u­tom just bord och sto­lar som kan pas­sa ut­om­hus?

– Sitt­säc­kar för ut­om­hus­bruk finns på många stäl­len just nu. De är lät­ta att dra fram på gräs­mat­tan och kan bil­da små sitt­grup­per. Även dagbäddar blir mer och mer po­pu­lä­ra att stäl­la ut i träd­går­den.

Café­set från Plan­ta­gen, 799 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.