Skön bland­ning

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsreportage -

Mer kun­ska­per

Om man ser till he­la pro­ces­sen kring od­lan­det så blir det ett sätt att le­va. För en som nyss bör­jat od­la bör­jar det ge­nast dy­ka upp en mas­sa frå­gor som man vill ha svar på. Hur gör jag? Gör jag rätt, kan jag för­bätt­ra od­lan­det på nå­got sätt? Helt plöts­ligt vill man lä­sa och lä­ra sig mer om jor­den, göds­ling, vatt­ning, oli­ka od­lings­tek­ni­ker och så vi­da­re. Ju mer man lä­ser, desto mer och vi­da­re blir kun­ska­per­na om grön­saks­od­ling.

Gift­fritt på tall­ri­ken

– Jag har se­dan jag an­la­de min se­nas­te köks­träd­gård – och det är nu el­va år se­dan – od­lat i mång­fal­dens tec­ken. Bio­di­ver­si­tet, det vill sä­ga bi­o­lo­gisk mång­fald, är för mig den vik­ti­gas­te kom­po­nen­ten för att få en frisk, vac­ker, högav­kas­tan­de och in­te minst in­tres­sant köks­träd­gård.

Må­let och den stän­di­ga strä­van är att djur och väx­ter skall va­ra i sam­spel, inga gif­ter skall spri­das i köks­träd­går­den. Konst­göd­sel är ett stort nej, och en­dast eko­lo­gisk ska­de­djurs­be­kämp­ning får fö­re­kom­ma. Det skall va­ra gift­fria grön­sa­ker som ham­nar på tall­ri­ken. Ef­tersom ytan på min köks­träd­gård är un­ge­fär så stor som en or­di­när ko­lo­ni­lott kan jag in­te bli själv­för­sör­jan­de. Jag har för li­ten yta för att kun­na od­la allt – po­ta­tis och van­lig röd- och vit­kål har jag va­rit tvung­en att väl­ja bort. Po­ta­ti­sen på grund av att den kan spri­da po­ta­tis­blad­mö­gel som man in­te vill ha in i träd­går­den om man od­lar myc­ket to­ma­ter. Den van­li­ga röd- och vit­kå­len har jag valt bort för att de är skrym­man­de och helst mås­te täc­kas med ett trå­kigt nät för att in­te ska­de­dju­ren skall äta upp dem. Dess­utom är just des­sa så bil­li­ga att kö­pa, även eko­lo­giskt od­la­de.

Köks­träd­går­den bru­kar jag kal­la för en po­tage, ett ord som kom­mer från frans­kan. Po­ta­gen är mer en de­ko­ra­tiv köks­träd­gård som be­står av den skö­na bland­ning­en av grön­sa­ker, ör­ter och blom­mor som dag­li­gen an­vänds i hus­hål­let.

”Närod­la­de grön­sa­ker är alltid att fö­re­dra och vad kan va­ra mer närod­lat är grön­sa­ker­nafrån den eg­na täp­pan?”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.