Gräs­mat­ta blev damm

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsreportage -

Det be­ty­der att träd­går­den är allt an­nat än väl­pla­ne­rad. Det en­da som hel­hjär­tat ge­nom­sy­rar ska­pel­sen är Jans för­hål­lan­de till klipp­ta gräs­mat­tor.

– Jag av­skyr att klip­pa gräs­mat­tor och så myc­ket jag kan strä­var jag ef­ter att mi­ni­me­ra gräsy­tan. En bus­ke är bätt­re, lik­som en damm el­ler vad som helst.

Det var ock­så gräs­mat­te­ma­ro­dö­ren Jan som fick be­stäm­ma när dam­men bygg­des.

– Det var ett styc­ke mark i träd­går­den där ingen­ting väx­te, det var ba­ra grus och sten och när in­te ens gräs­mat­tan vil­le växa där så be­stäm­de vi oss för att grä­va en damm.

På det dju­pas­te stäl­let är dam­men när­ma­re 1 me­ter djup och tret­ti­o­ta­let fis­kar stortrivs i det ljum­ma vatt­net. Dess­utom finns det gott om bå­de vi­ta och gu­la näck­ro­sor.

– Vi slu­tar att ma­ta fis­kar­na när det blir un­der tio plus­gra­der och bör­jar in­te igen för­rän tem­pe­ra­tu­ren sti­ger på vå­ren. Pum­pen snur­rar året runt, an­nars skö­ter fis­ken sig själv, sä­ger Pau­li­na som är den som of­tast ser till fis­kar­na.

Nu­me­ra är den ti­di­ga­re tor­ras­te de­len av träd­går­den den mest lum­mi­ga. Dam­men fuk­tar jor­den run­tom­kring och buskage med blå­regn, sy­ren, stor­vux­na buskro­sor och här­lig mur­grö­na av­lö­ser varand­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.