Svårt att över­le­va

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Tema Bin -

Vil­da bin har stor be­ty­del­se för na­tu­rens och vå­ra träd­går­dars liv och ut­veck­ling. Sam­ti­digt som bi­na hit­tar vär­de­full nä­ring i din träd­gård, pol­li­ne­rar de träd och bus­kar så att de ger frukt och bär läng­re fram på sä­song­en. Pol­li­ne­ring­en sköts del­vis av tam­bin men en stor del sköts av vil­da bin. Ty­värr har de vil­da bi­nas till­va­ro bli­vit tuf­fa­re och en tred­je­del av Sve­ri­ges ar­ter ris­ke­rar att snart dö ut. Det skul­le be­ty­da att vi in­te hel­ler kom­mer att få skörd från allt vi är va­na att od­la. I ett stör­re per­spek­tiv på­ver­kar minsk­ning­en av bin ock­så den kom­mer­si­el­la od­ling­en och till­gång­en på livs­me­del.

En or­sak till att vil­da bin får allt svå­ra­re att över­le­va är att de­ras na­tur­li­ga be­tes-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.