Av Biod­la­re För Biod­la­re

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Tema Bin -

Här hit­tar du Nac­ka­ku­pan, Sve­ri­ges mest sål­da cell­plast­ku­pa, finns i de fles­ta for­mat.

Vi har al­la red­skap en biod­la­re kan be­hö­va, bå­de till hob­by­biod­la­ren och yr­kes­biod­la­ren.

Vårt mål är att er­bju­da biod­la­ren full ser­vice på allt som kan tän­kas be­hö­vas. Vi säl­jer bin och de­ras bo­stä­der. Även pa­ra­de drottningar. Vi kö­per din ho­nung. Vi ut­för även le­go­tapp­ning om du vill ha din ho­nung till­ba­ka i burkar.

Vi har ett vax­ren­se­ri dit du kan läm­na vax och ra­mar för smält­ning, rens­ning och tvätt­ning. Vi har ett vax­val­se­ri där vi präg­lar vax­et och skär det till öns­kad stor­lek.

Sista lör­da­gen i april var­je år har vi Öp­pet Hus. Då kom­mer in­tres­san­ta ut­stäl­la­re och fö­re­drags­hål­la­re och he­la verk­sam­he­ten de­mon­stre­ras i drift. Varmt väl­kom­na!

Väl­kom­na till vår bu­tik ut­an­för Säff­le och till vår web­s­hop, där du kan hand­la,

skic­ka ef­ter en ka­ta­log el­ler an­mä­la dig till vå­ra ny­hets­brevs­ut­skick!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.