Tänk på ba­lan­sen

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Lyckas Med Odlingen -

Som ny­bör­ja­re in­om kom­po­ste­ring kan det ta ett tag in­nan man får kläm på vil­ken kon­si­stens kom­post­in­ne­hål­let bör ha. Om kom­posten blir för blöt rutt­nar ma­te­ri­a­let istäl­let för att bry­tas ner och det är risk att otrev­lig lukt upp­står. Om det skul­le bli så kan man ex­em­pel­vis blan­da i ri­vet tid­nings­pap­per, trä­flis, tor­ra löv, gam­malt gräs el­ler halm. Jag bru­kar spa­ra en säck med löv att läg­ga i om det blir för blött. Glöm in­te hel­ler att rö­ra om ibland så att mer sy­re kom­mer in och snab­bar på ned­bryt­ning­en.

Jämn vatt­ning

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.