Stor­le­ken är vik­tig

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Lyckas Med Odlingen -

Tänk på att en li­ten kom­post har svårt att få upp tem­pe­ra­tu­ren och kall­nar lät­ta­re. Upp­nås in­te en till­räck­ligt hög vär­me går pro­ces­sen be­tyd­ligt lång­sam­ma­re och dess­utom över­le­ver bak­te­ri­er, ogräs­frön och skad­li­ga in­sektslar­ver. Ned­bryt­ning­en i kom­posten har bäst för­ut­sätt­ning­ar när tem­pe­ra­tu­ren lig­ger mel­lan 35 och 55 gra­der. All­ra snab­bast går den vid en tem­pe­ra­tur mel­lan 40 och 55 gra­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.