Gräs­klipp

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Lyckas Med Odlingen -

För trädgårdskomposten gäl­ler tun­na la­ger och om­rör­ning ibland för att luf­ta av­fal­let. Lägg in­te på för myc­ket gräs­klipp åt gång­en, ef­tersom gräs är väl­digt kvä­ve­rikt och in­ne­hål­ler li­te kol. Det ger lätt en kom­pakt, klad­dig mas­sa som får svårt att för­mult­na. Men gräs­klipp kan va­ra en bra start­hjälp om kom­posten har av­stan­nat, så an­vänd det gär­na i mått­li­ga mäng­der. Und­vik att kom­po­ste­ra ro­to­gräs och fröo­gräs som hun­nit sät­ta frö. Det kan hän­da att de över­le­ver pro­ces­sen och då lär du få en mängd nya ogräs då du an­vän­der din kom­postjord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.