Kom­postak­ti­va­tor

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Lyckas Med Odlingen -

Ned­bryt­ning­en i kom­posten sker till störs­ta de­len med hjälp av bak­te­ri­er och and­ra mikro­or­ga­nis­mer. De finns i stor mängd i bra matjord och fär­dig kom­post, där­för är det bra att till­fö­ra en del av den fär­di­ga kom­postjor­den till en ny­star­tad kom­post. För att yt­ter­li­ga­re gyn­na ned­bryt­nings­pro­ces­sen kan man an­vän­da kom­postak­ti­va­tor. Välj ett som är helt eko­lo­giskt. Pulv­ret blan­das med vat­ten och hälls se­dan ut över kom­posten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.