Mos­sa och göd­ning

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsskolan -

Att ha en gräs­mat­ta helt fri från in­slag av mos­sa krä­ver sto­ra ar­betsin­sat­ser. Man får för­li­ka sig med att mos­san alltid kom­mer att fin­nas, men där­med in­te sagt att det in­te går att hål­la den i schack. För att hind­ra mos­san bör mat­tan va­ra väl drä­ne­rad och tor­ka upp snabbt ef­ter be­vatt­ning el­ler regn. Om man an­vän­der en gräsupp­sam­la­re hind­rar man att det bil­das ett fukt­be­va­ran­de skikt i bot­ten av gräs­mat­tan där mos­spo­rer­na trivs. Förr var det van­ligt att man kal­ka­de gräs­mat­tor­na för att för­hind­ra mos­sans fram­fart. Idag fö­re­språ­kar man hell­re att gyn­na grä­set med göd­ning så att det hål­ler till­ba­ka mos­san. An­vänd eko­lo­giskt göd­sel och und­vik konst­göd­ning. Al­go­min är ett bra göd­sel att an­vän­da till gräs­mat­tan, följ an­vis­ning­ar­na och und­vik över­göd­ning. För myc­ket göd­ning kan ge gräs­mat­tan bränn­mär­ken, sär­skilt i kom­bi­na­tion med stark sol. Pas­sa på att göds­la vid mu­let vä­der el­ler helst regn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.