Om du be­hö­ver la­ga

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsskolan -

Det är vik­tigt att kö­pa bra gräs­frö. Att väl­ja de nå­got dy­ra­re sor­ter­na lö­nar sig i läng­den, de har of­ta bätt­re gro­bar­het. Al­la gräs­fröpå­sar in­ne­hål­ler bland­ning­ar av oli­ka gräsar­ter och sor­ter. Man kan kö­pa bland­ning­ar som pas­sar oli­ka för­ut­sätt­ning­ar, ex­em­pel­vis skug­gi­ga par­ti­er el­ler so­li­ga och tor­ra stäl­len el­ler ytor som ut­sätts för sli­tage. Man kan allt­så be­hö­va an­vän­da oli­ka sor­ters bland­ning­ar be­ro­en­de på vil­ka egen­ska­per som gäl­ler där man ska så. Köp ditt gräs­frö i en träd­gårds­bu­tik där du kan få bra in­for­ma­tion om du be­hö­ver frå­ga till råds. Gräs­frö­et blir bil­li­ga­re ju stör­re för­pack­ning­ar man kö­per. Om man spri­der gräs­frö­na för hand är det vik­tigt att det är vind­stil­la. Följ an­vis­ning­ar­na om hur myc­ket frö som ska spri­das per kvadrat­me­ter. Gräs­frö­na krat­tas för­sik­tigt ner så att de lig­ger pre­cis i ytan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.