Mo­tor­klip­pa­re

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsskolan -

Stör­re ytor krä­ver na­tur­ligt­vis li­te mer ka­pa­ci­tet. Välj ett så mil­jö­vän­ligt al­ter­na­tiv som möj­ligt. Klip­pa­re med mul­ticlip­funk­tion är bra ef­tersom de fin­för­de­lar grä­set så myc­ket att man in­te be­hö­ver ha en upp­sam­la­re, dess­utom bi­drar klip­pet till att åter­för­se gräs­mat­tan med göd­ning så att man in­te be­hö­ver gö­ra det på an­nan väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.