BE­VA­RA KRYDDORNAS AROM

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsskolan -

Flerå­ri­ga krydd­väx­ter kan kla­ra sig år ef­ter år om lä­get är gynn­samt. Är kryd­dor­na plan­te­ra­de i li­te ut­sat­ta lä­gen kan man täc­ka dem in­nan fros­ten kom­mer. Man ska klip­pa ner kryd­dor­na på vå­ren och läg­ga på ett la­ger kom­postjord så de sät­ter fart och bör­jar växa. Kryd­dor­na sma­kar gi­vet­vis all­ra bäst när de är färs­ka men går bra att skör­da och tor­ka el­ler fry­sa in. Även om man frossar i kryd­dor­na så of­ta man vill un­der som­ma­ren bru­kar det än­då fin­nas kvar att skör­da och spa­ra un­der höst - och vin­ter­må­na­der­na.

Många an­ser att kryd­dor­na har som mest arom in­nan de bör­jat blom­ma och där­för är det ock­så bäst att skör­da dem då. Man ska und­vi­ka att skör­da si­na kryd­dor när det är kallt och fuk­tigt, bäst är när det är varmt och torrt. Ros­ma­rin, ore­gano, tim­jan, dra­gon och sal­via för­va­ras bäst tor­ka­de. När man ska tor­ka kryd­dor­na kan man läg­ga ut dem på en plåt­bric­ka el­ler en ugns­plåt och och lå­ta dem tor­ka i cir­ka en vec­ka på en mörk plats.

Man kan ock­så ploc­ka kryd­dor­na och gö­ra små bu­ket­ter av dem, bin­da dem med ett snö­re och hänga dem upp­och­ner i en pap­per­spå­se. Om nå­gon av kryd­dor­na hun­nit blom­ma så ram­lar de tor­ka­de frö­na ner i på­sen, då kan man ta re­da på dem och an­vän­da dem till näs­ta vår.

När kryd­dor­na tor­kat ren­sar man bort stjälkarna och för­va­rar dem i luft­tä­ta burkar.

An­ting­en för­va­rar du kryd­dor­na var för sig el­ler hit­tar på eg­na spän­nan­de bland­ning­ar. Kryd­dor som per­sil­ja, myn­ta, ci­tron­me­liss och ba­si­li­ka kan tor­kas men än­nu bätt­re är att fry­sa dem, då be­hål­ler de mer av sin arom.

Ge­nom att för­kul­ti­ve­ra di­na kryd­dor i mars, april får du en läng­re och ti­di­ga­re sä­song.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.