Val av häc­kar

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsskolan -

När det gäl­ler häck­väx­ter finns det en hel del att väl­ja bland. Det gäl­ler att be­stäm­ma sig för vil­ka egen­ska­per man är ute ef­ter, om det ska va­ra en sort som ska klip­pas och hål­las stram el­ler om det finns ut­rym­me för nå­got av mer fri­väx­an­de ka­rak­tär. Av största vikt är na­tur­ligt­vis ock­så att man tar re­da på vil­ken typ av jord man har och att växt­be­ting­el­ser­na är de rät­ta, så man sä­kert vet att plan­tor­na kom­mer tri­vas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.