UTERUM ATT LÄNGTA EFTER

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Av JENNY OLS­SON

Ett ex­tra rum till hu­set el­ler ett kom­ple­ment till träd­gå­den.

Ett uterum har många för­de­lar. För­u­tom att det är este­tiskt fint och hö­jer vär­det på hu­set får man ock­så till­fäl­le att nju­ta av det un­der här­li­ga som­mar­da­gar, kanske även un­der ti­dig vår och sen höst. Inte­gre­ra­de uterum blir som ett ex­tra rum till hu­set, fri­ståen­de uterum blir istäl­let ett fint kom­ple­ment till trädgården bå­de som uterum och växt­hus. Väl­jer man dess­utom ett iso­le­rat uterum kan man nju­ta av ute­li­vet året om.

Flex­i­belt

OVAN Ox­fordshi­re är ett uterum som går att byg­ga ut i al­la rikt­ning­ar. In­går i Clas­sicums sy­stem Victo­ria med iso­le­ra­de och un­der­hålls­fria mo­del­ler som är bygg­da efter kun­dens be­hov.

PRIS: på för­frå­gan.

Kun­dan­pas­sat

HÖGER Ute­rum­met Tu­dor med bru­tet tak. In­går i Clas­sicums sy­stem Victo­ria med iso­le­ra­de och un­der­hålls­fria mo­del­ler som är bygg­da efter kun­dens be­hov.

PRIS: på för­frå­gan.

Gläd­ja

HÖGER Ett fa­sad­mon­te­rat uterum på 24,4 kvadrat­me­ter från Skåns­ka Bygg­va­ror. Gläd­ja har ett res­ligt sa­del­tak, som kan pas­sa per­fekt till hu­set. I pri­set in­går fär­dig­ka­pad och grund­be­hand­lad stom­me, alu­mi­ni­umpar­ti­er Som­mar Op­ti­mal och ka­nal­plast­tak 10 mm.

PRIS: 73 798 kro­nor.

Vin­ter Izo

OVAN En ny­het 2018 hos Skåns­ka Bygg­va­ror är Vin­ter Izo. Ett egen­ut­veck­lat och egen­pro­du­ce­rat in­glas­nings­sy­stem som gör att man kan vis­tas i ute­rum­met året runt. Skjut­ba­ra och fas­ta, vi­ta alu­mi­ni­umpar­ti­er/ luc­kor med bru­ten köld­bryg­ga i hela kon­struk­tio­nen. Per­fekt för den som vill nytt­ja ute­rum­met året om och ska­pa stäm­ning i vin­ter­träd­går­den.

PRIS: För Fi­ra 14,3 kvadrat­me­ter som har Vin­ter Izo-par­ti­er, 50 mm ka­nal­plast­tak, fär­dig­ka­pad och grund­be­hand­lad stom­me, cir­ka 130 000 kro­nor.

Inte­gre­rat

VÄNSTER Uterum All­tid från Hal­le är på 15 kvadrat­me­ter och har sa­del­tak. Ute­rum­met kan in­te­gre­ras med öv­ri­ga rum i hu­set. Iso­le­ra­de väg­gar gör att det kan an­vän­das året om. Ett mon­te­rings­fär­digt uterum som le­ve­re­ras med fär­dig­ka­pad stom­me i lim­trä, an­pas­sa­de glas­par­ti­er, fär­dig­ka­pat ka­nal­plast­tak och pro­fi­ler.

PRIS: 109 995 kro­nor hos Bau­haus.

Året om

NEDAN Uterum från Glas In med skjut­ba­ra och he­li­so­le­ra­de par­ti­er, vil­ket gör att ute­rum­met kan nytt­jas året om. Ute­rum­met har dess­utom fått hel­täc­kan­de tak för att har­mo­ni­e­ra med hu­sets in­te­ri­ör. Kun­dan­pas­sat och byggt med trästom­me. PRIS: på för­frå­gan.

Mon­te­rings­fär­digt

HÖGER Har­mo­ny Fri­tid Som­mar från Hal­le ger till­fäl­le att nju­ta av som­ma­rens da­gar och kväl­lar. Ute­rum­met på 15 kvadrat­me­ter blir ett extra­rum för an­ting­en vil­lan el­ler fri­tids­bo­en­det. Ett mon­te­rings­fär­digt uterum som le­ve­re­ras med fär­dig­ka­pad stom­me i lim­trä, an­pas­sa­de glas­par­ti­er, fär­dig­ka­pat ka­nal­plast­tak och pro­fi­ler.

PRIS: 39 995 kro­nor hos Bau­haus.

Från ti­dig vår till sen höst

VÄNSTER Uterum från Glas In som byggts efter kun­dens öns­ke­mål. På ute­rum­met sit­ter glas­par­ti­er Clas­sic +, som är ett hal­vi­so­le­rat ute­rums­sy­stem. Ra­mar­na be­står av ro­bus­ta alu­mi­ni­um­pro­fi­ler och gla­set av ett här­dat D4-9 iso­lerglas. Kom­bi­na­tio­nen gör att man kan an­vän­da ute­rum­met från ti­dig vår till sen höst och även någ­ra da­gar på vin­tern om det värms upp. Med det här sy­ste­met kan ute­rum­met få upp till sex styc­ken dör­rar som skjuts åt ett och sam­ma håll. PRIS: på för­frå­gan.

Glas­tak

VÄNSTER Kun­dan­pas­sat och skräd­dar­sytt på kun­dens be­gä­ran. Ute­rum­met från No­vo­room har brut­na hörn, iso­le­rat glas­tak och ener­gi­par­ti­er.

PRIS: på för­frå­gan.

För­läng­er som­mar­sä­song­en

HÖGER No­vo Ori­gi­nal från No­vo­room ar­ki­tektri­tas och skräd­dar­sys efter hu­sets ut­form­ning. Ett prak­tiskt rum som skyd­dar mot vä­der och vind och gör att man kan nju­ta yt­ter­li­ga­re någ­ra må­na­der efter som­mar­halv­å­ret.

PRIS: på för­frå­gan.

Fun­kis­sa­del­tak

HÖGER Den­na mo­dell från Wil­lab Gar­den ger en dub­bel rums­käns­la på grund av de oli­ka dju­pen och den väl till­tag­na stor­le­ken. Mo­del­len har en re­jäl to­tal­höjd med tak­balk i noc­ken som bi­drar till ka­rak­tä­ren. Fun­kis­sa­del­tak pas­sar så­väl tra­di­tio­nell ar­ki­tek­tur som mo­dern ny­funkis.

PRIS: från 65 064 kro­nor.

Un­der­hålls­fritt

VÄNSTER Uterum Ge­or­gi­an med rak ga­vel och spröjs i de öv­re gla­sen och öpp­nings­ba­ra si­do­föns­ter. In­går i Clas­sicus sy­stem Victo­ria med iso­le­ra­de och un­der­hålls­fria mo­del­ler som är bygg­da efter kun­dens be­hov.

PRIS: på för­frå­gan.

Fun­kis­pul­pet

HÖGER Wil­lab Gar­dens mo­dell Fun­kis­pul­pet har ra­ka lin­jer med ett mo­dernt ut­tryck. Ute­rum­met pas­sar bra till många oli­ka hus, oav­sett stil och de­sign. Den här mo­del­len pas­sar ock­så om du vill pla­ce­ra ute­rum­met i en vin­kel, med en kort- och en lång­si­da mot be­fint­li­ga bygg­na­der. Då den ger gans­ka låg höjd i bak­kant kan man i de fles­ta fall an­slu­ta till det be­fint­li­ga hu­sets tak­kon­struk­tion ut­an att någ­ra in­grepp be­hö­ver gö­ras.

PRIS: från 48 515 kro­nor. Skräd­dar­sytt

OVAN Ett uterum ur San­tex pro­dukt­se­rie Ele­gan­ce+ med 35 mm opal­fär­gat ka­nal­plast­tak. Rum­met är skräd­dar­sytt och spe­ci­al­till­ver­kat efter kun­dens be­hov.

PRIS: för det­ta uterum cir­ka 154 000 kro­nor. Fi­ra

HÖGER Ett fa­sad­mon­te­rat uterum på 14,9 kvadrat­me­ter från Skåns­ka Bygg­va­ror. I pri­set för ute­rum­met Fi­ra in­går fär­dig­ka­pad och grund­be­hand­lad stom­me, alu­mi­ni­umpar­ti­er Som­mar Op­ti­mal och ka­nal­plast­tak 10 mm.

PRIS 47 975 kro­nor. Här­da­de ener­gis­parglas OVAN No­vo Ener­gi från No­vo­room ar­ki­tektri­tas och skräd­dar­sys efter hu­set. Med här­da­de ener­gis­parglas i dör­rar och föns­ter får man en be­hag­lig vär­me i ute­rum­met un­der stör­re de­len av året. PRIS: på för­frå­gan.

Alu­mi­ni­um­pul­pet

HÖGER Ett uterum med stom­me och ute­rumspar­ti­er i alu­mi­ni­um för att gö­ra det så un­der­hålls­fritt som möj­ligt. Till ute­rum­met från Wil­lab Gar­den kom­mer al­la alu­mi­ni­um­pro­fi­ler fär­dig­ka­pa­de och be­hö­ver in­te så­gas, det är en­kelt att mon­te­ra och kan bör­ja byg­gas di­rekt. Som till­val finns led-be­lys­ning som fälls in i tak­sto­lar­na.

PRIS: från 56 065 kro­nor.

”Su­pe­ri­or-rum”

HÖGER Ett vin­ter­bo­nat uterum ur San­tex P-märk­ta Su­pe­ri­or­se­rie och som kan an­vän­das året om. Det här ute­rum­met är skräd­dar­sytt och spe­ci­al­till­ver­kat efter kun­dens öns­ke­mål.

PRIS: För det­ta uterum med 50 mm opal­fär­gat ka­nal­plast­tak cir­ka 229 000 kro­nor.

Sud­dar ut grän­ser­na

VÄNSTER Uterum från Glas In med he­li­so­le­ra­de vik­par­ti­er vil­ket gör att man kan vis­tas i ute­rum­met året om och även öpp­na upp un­der var­ma som­mar­da­gar. Hel­täc­kan­de tak för att pas­sa hu­sets ex­te­ri­ör. Kun­dan­pas­sat och byggt med trästom­me.

PRIS: på för­frå­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.