Nytt till bå­de kyl och skaf­fe­ri

Grill­ny­he­ter, cashewmjöl och oliv­ol­ja till mac­kan – vilken är din fa­vo­rit av de goda ny­he­ter­na?

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER - Av SARA WIGSÉN

BUBB LIGT & LYXIGT

De se­nas­te året har allt från vat­ten­d­rin­kar till spän­nan­de smak­kom­bi­na­tio­ner ökat i po­pu­la­ri­tet. Nu lan­se­rar Ram­lö­sa ett nytt pre­mi­um­vat­ten i två oli­ka smak­kom­bi­na­tio­ner. Man­go, gua­va och myn­ta där en frisk­het från man­gon och gua­van ba­lan­se­ras av myn­tan, samt ci­tron, man­del och va­nilj där en mjuk ton av man­del och va­nilj mö­ter den frä­scha ci­tro­nen. Finns i bu­tik från den 9 april och cirka­pri­set är 22–25 kro­nor.

NYHETER TILL GRIL­LEN

Änt­li­gen bör­jar det bli dags att ploc­ka fram gril­len. Lit­hells har kom­mit med någ­ra nyheter som pas­sar ut­märkt för just gril­len, näm­li­gen den sma­la grill­kor­ven samt Bar­nens grill­korv, gjord på kyck­ling. Per­fekt att ta med un­der vå­ren och som­ma­rens grillä­ven­tyr. Den sma­la grill­kor­ven kos­tar cir­ka 42 kro­nor per för­pack­ning om 500 gram och kyck­ling­kor­ven kos­tar cir­ka 20 kro­nor per för­pack­ning om 400 gram. Hela Lit­hells grill­sor­ti­ment finns i bu­tik från den 9 april.

MILT OCH SÖTT MJÖL

Cashewnöt­ter är in­te ba­ra gott ut­an in­ne­hål­ler nyt­ti­ga fet­ter och gott om pro­te­in. Sell­ton har lan­se­rat ett nytt cashewnöts­mjöl som pas­sar ut­märkt till smoot­hi­en, mat­lag­ning, bak­ning och för att re­da så­ser. Mjö­let be­står av 100 pro­cent cashewnöt­ter och mals och pac­kas i Stock­holm. Ut­märkt även för dig som är glu­te­nin­to­le­rant. En för­pack­ning á 250 gram kos­tar 69,90 kro­nor.

KALL­BRYGGT MAT­CHA-TE

Den sto­ra mat­cha-tren­den har spri­dit sig över hela värl­den och nu har änt­li­gen en kall­bryggd va­ri­ant av mat­cha-te­et kom­mit till Skan­di­na­vi­en. Te­et är kall­bryggt un­der minst tolv tim­mar och de en­da till­sat­ser­na är li­me och va­nilj. Ba­kom lan­se­ring­en står fö­re­ta­get Scæn­sei.

BRE MED OLIV­OL­JA

De fles­ta kan nog hål­la med om att oliv­ol­ja är otro­ligt gott och nu bred­das an­vänd­nings­om­rå­de­na yt­ter­li­ga­re. Ze­tas nya pro­dukt BreO­liv ger oss chan­sen att bre oliv­ol­jans uni­ka smak på vår smör­gås. BreO­liv in­ne­hål­ler en­dast fy­ra in­gre­di­en­ser – oliv­ol­ja, she­a­fett, vat­ten och li­te salt. Ett ve­ge­ta­bi­liskt och gott val, kos­tar cir­ka 45 kro­nor för en ask på 200 gram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.