På egen risk?

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN -

FRÅ­GA

Hej! Jag ska re­no­ve­ra mitt bad­rum själv. Kan jag få re­no­ve­ring­en god­känd av för­säk­rings­bo­la­get? Jag vill ju kun­na få er­sätt­ning om det blir en vat­ten­ska­da se­na­re. El­ler är det så att man gör job­bet ”på egen risk”? Niklas

SVAR

Hej Niklas! Du­ka n in­te räk­na med att för­säk­rings­bo­la­get kom­mer ut för att in­spek­te­ra och så att sä­ga god­kän­na ditt ar­be­te. Du ut­för som re­gel job­bet ”på egen risk” men det hind­rar in­te att du än­då kan få er­sätt­ning f rån­för­säk­rings­bo­la­get om det upp­stå ren­vat­ten­ska­da. För­ut­sätt­ning­en är dock all­tid att ar­be­tet ä rut­fört på ett” fack­man­na­mäs­sigt” sätt. Om det upp­stå ren­ska­da och bo­la­get upp­täc­ker att ska­dan be­ror på att re­no­ve­ring­en in­te är gjord på ett fack­man­na­mäs­sigt sätts å finns de ting­en skyl­dig­het för­för­säk­rings­bo­la­get att er­sät­ta ska­dan. Och om själ­va ska­de­stäl­let i sig var fack­man­na­mäs­sigt gjort me­dan and­ra de­lar av bad­rum­met in­te var det, blir det ingen er­sätt­ning för de and­ra de­lar­na. Peter Stark

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.