Träslag i bad­rum­met?

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN -

FRÅ­GA

Hej! Jag hål­ler på och gör om mitt bad­rum och har sett en del bil­der på bad­rum med trä, är det möj­ligt att ha trä i bad­rum­met, allt­så i duschen? Hur gör man då? Är det nå­got sär­skilt träslag el­ler be­hand­ling man ska tän­ka på i så fall? Claes

SVAR

Hej Claes! Kul frå­ga, jag har ock­så of­ta loc­kats av tan­ken på trä i bad­rum­met, det ger en varm och om­bo­nad käns­la och är på många sätt starkt för­knip­pat med bad, bryg­gor, träs­pan­nar, ja­pans­ka on­sen, ba­stu­in­red­ning­ar med me­ra men i bad­rum är vi of­ta ut­läm­nan­de åt al­la reg­ler kring täts­kikt. Det finns dock en träpro­dukt vi har stött på som fak­tiskt kan re­kom­men­de­ras som yt­skikt i bad­rum, de har kom­mit läng­re i Nor­ge men går att få till även här i Sve­ri­ge. Pro­duk­ten he­ter Ther­mowood och är vär­me­be­hand­lat trä, man het­tar upp trä och ger det på så sätt nya egen­ska­per, det blir mer formsta­bilt och även mer röt­be­stän­digt. De van­li­gas­te träsla­gen är fu­ru, gran, ek och ask. För att få rätt ga­ran­ti­er från hant­ver­ka­ren är det säk­rast att gö­ra ett klas­siskt täts­kikt som du se­dan lim­mar trä­pa­ne­len på. Men du kan på det­ta sätt få ett vac­kert bad­rum helt i trä även i duschen. Lyc­ka till med bad­rum­met! Daniel Widman

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.