Ingen er­sätt­ning?

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN -

FRÅ­GA

Hej­san! Jag bor i en hy­reslä­gen­het. Ett gam­malt vi­trin­skåp med min sam­ling av ori­gi­nel­la nub­beglas har ra­sat ner från väg­gen. Ba­ra gla­sen var vär­da bor­te­mot 15 000 kro­nor. Nu sä­ger bo­la­get att det­ta in­te kan er­sät­tas från min hem­för­säk­ring då jag sak­nar en all­risk, är det verk­li­gen rik­tigt? Finns det nå­gon an­nan som man kan krä­va er­sätt­ning från? Su­ne

SVAR

Hej Su­ne! Du har nog fått ett kor­rekt be­sked av ditt för­säk­rings­bo­lag. För att du skall kun­na få er­sätt­ning för den­na typ av ska­de­hän­del­se mås­te du ha en sär­skild tilläggs­för­säk­ring som of­ta bru­kar kal­las för all­risk, otur – el­ler drul­le­för­säk­ring be­ro­en­de på vil­ket för­säk­rings­bo­lag du har. I någ­ra mer om­fat­tan­de hem­för­säk­ring­ar in­går tilläg­get au­to­ma­tiskt men of­ta mås­te man läg­ga till det själv. I ditt fall är det an­tag­li­gen frå­ga om en plöts­lig och oför­ut­sedd hän­del­se som skul­le kun­na er­sät­tas aven så­dan tilläggs­för­säk­ring. Ty­värr finns det nog hel­ler ingen an­nan som är skyl­dig att er­sät­ta ska­dan om det är du själv som satt upp skå­pet. Peter Stark

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.