Od­la i pall­kra­ge – en­kelt och tacksamt

Att od­la i pall­kra­ge har många för­de­lar. Det ger bå­de rik­li­ga­re och snab­ba­re skörd och blir på många plat­ser i trädgården ett fint in­slag med den in­ra­ma­de od­ling­en. När man od­lar i pall­kra­ge är det dess­utom en­kelt att hål­la ogräs bor­ta.

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Text och fo­to JENNY OLS­SON

Pall­kra­gar bru­kar va­ra en­kelt att hit­ta för en bil­lig peng på till ex­em­pel åter­vin­nings­sta­tio­ner, och man gör dess­utom mil­jön en tjänst ge­nom att åter­bru­ka. Ge­nom att od­la i pall­kra­ge ger man od­ling­en ett or­dent­ligt för­språng i och med att jor­den värms upp for­ta­re och blir var­ma­re i pall­kra­gar­na än på fri­land. Det är smart att bör­ja sin od­lings­ba­na ge­nom att od­la i pall­kra­gar då de är lät­ta att un­der­hål­la och enk­la att kom­ma igång med. De upp­höj­da bäd­dar­na till­sam­mans med en fi­ber­duk re­sul­te­rar i ett gynn­samt kli­mat för plan­tor­na. I och med att jor­den blir var­ma­re i pall­kra­gar kan man ock­så bör­ja så ti­di­ga­re än i det van­li­ga grön­saks­lan­det, vil­ket gör att man får bå­de en snab­ba­re och en rik­li­ga­re skörd. I stäl­let för att så från frö kan man ock­så sät­ta ner små plan­tor av grön­sa­ker, bär el­ler kryd­dor.

För­u­tom att man in­te be­hö­ver grä­va i trädgården, slip­per man ock­så job­bet med att ren­sa bort röt­ter och ogräs. Dess­utom är od­ling­en mer skyd­dad mot en del ska­de­djur. Ge­nom att täc­ka bott­nen på pall­kra­gen med till ex­em­pel tid­nings­pap­per hind­rar du ogräs från att kom­ma upp i plan­te­ring­en.

NIVÅSKILLNADER

Pall­kra­gar har ock­så för­de­len att kun­na stap­las på varand­ra, vil­ket gör att man kan få en er­go­no­misk ar­bets­höjd som spa­rar på ryg­gen. Det är även till för­del av este­tis­ka skäl då det kan va­ra snyggt att ska­pa nivåskillnader mel­lan od­lings­bäd­dar­na. Det finns dess­utom väx­ter som trivs att plan­te- ras hög­re upp. Pall­kra­gar­na är ock­så en för­del om man vill gö­ra om li­te i trädgården då de är enk­la att flyt­ta.

Att kö­pa och od­la i pall­kra­gar är bå­de en bil­lig och håll­bar in­ve­ste­ring, all­ra­helst om du må­lar dem. Be­hand­la­de pall­kra­gar står bätt­re emot regn och vä­ta och hål­ler där­för be­tyd­ligt läng­re än obe­hand­la­de. De blir dess­utom ett snyg­ga­re in­slag i trädgården när de är må­la­de. In­nan man bör­jar od­la i pall­kra­gar­na kan man ock­så sät­ta plast på in­si­dan av trä­et, vil­ket gör att man und­vi­ker att den fuk­ti­ga jor­den kom­mer i kon­takt med vir­ket.

För att pall­kra­gar­na ska hål­la så länge som möj­ligt kan man fäl­la ihop dem och för­va­ra dem i till ex­em­pel ga­ra­get över vin­tern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.