Det säk­ras­te vår­teck­net

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! - Marie Heidenfors chefre­dak­tör

När vet vi sä­kert att vå­ren är här? Är det när tjä­len gått ur mar­ken, när vi upp­täc­ker årets förs­ta tus­si­la­go el­ler hör kol­tras­ten sjunga?

Ett rik­tigt på­lit­ligt vår­tec­ken är att ute­möb­ler­na ställs fram – och vi lå­ter dem stå kvar – för­vis­sa­de om att det är dags. I var­je träd­gård, på var­je ute­plats och bal­kong ska vi änt­li­gen få sit­ta och ki­sa mot so­len, nju­ta av vär­me och fris­ka vår­vin­dar. I det här num­ret av Hem ljuva Hem tip­sar vi om möb­ler och pry­lar som gör ut­om­hus­li­vet än­nu skö­na­re. Vi har även en över­sikt över uterum för dig som har tan­kar på att byg­ga ett så­dant. Där kan man sit­ta rik­tigt ti­digt på vå­ren ut­an att fry­sa och sommaren kan bli här­ligt lång och sträc­ka sig in på hös­ten.

Just att äta ut­om­hus är någon­ting som vi här up­pe i nor­ra Eu­ro­pa är sär­skilt för­tjus­ta i. Och visst sma­kar det bätt­re ute i fris­ka luf­ten, helst ut­an mygg och ge­ting­ar för­stås. Många gil­lar ju även att tilla­ga ma­ten ute i det fria, gril­la el­ler till och med byg­ga ett spe­ci­ellt utekök. Vi har häl­sat på hem­ma hos en fa­milj som äls­kar sitt utekök, det an­vänds så of­ta det går. Läs och inspireras, gil­lar du att gril­la är ste­get in­te långt till att la­ga bå­de sal­la­den och pas­tan vid uteköket. Än­nu bätt­re blir det na­tur­ligt­vis om man kan an­vän­da egenod­la­de grön­sa­ker och kryd­dor till mål­ti­den. Vi vi­sar hur du en­kelt ord­nar en pall­kra­ge, prak­tisk och smi­dig.

Att bo nära naturen är för många en dröm. Vi vi­sar ett hem­re­por­tage där bå­de djur och na­tur är stän­digt när­va­ran­de. Visst är det till lan­det vi läng­tar när vå­ren är här, men stan be­hö­ver in­te va­ra så dum den hel­ler. Körs­bärs­blom­ning­en i Kungs­träd­går­den i Stock­holm till ex­em­pel är bland det vack­ras­te som finns. Den va­rar in­te länge, men det är just det som är en del av tjus­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.