NÄ­RING

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER -

De fles­ta grön­saks­plan­tor be­hö­ver ex­tra nä­ring för att ut­veck­las bra. Vik­ti­gast är att väl­ja na­tur­göd­sel som stär­ker jor­den och in­te konst­göd­sel som är skad­ligt för jor­dens mikro­liv. Ett na­tur­ligt och bra al­ter­na­tiv är att läg­ga gräs­klipp runt plan­tor­na, se ba­ra till att det in­te lig­ger tätt mot stjäl­ken där luf­ten cir­ku­le­rar. Frå­ga gär­na på plant­sko­lan vad som pas­sar bäst för de grön­sa­ker du väl­jer att od­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.