Flex­i­belt hyll­sy­stem

Hem Ljuva Hem - - MÅNADENS BASTA -

I slu­tet av som­ma­ren, när­ma­re be­stämt i au­gusti, lan­se­rar Mon­ta­na ”Mon­ta­na Free” vil­ket är ett nytt, ele­gant och fri­ståen­de hyll­sy­stem ska­pat av den dans­ke de­sig­nern Ja­kob Wag­ner. Mon­ta­na Free be­står av tolv grund­mo­del­ler som du kan få med el­ler ut­an mel­lan­lig­gan­de hyll­plan. Du väl­jer allt­så se­dan själv vil­ken stor­lek och höjd du vill ha på din hyl­la och kan även änd­ra kon­struk­tio­nen ef­ter ett tag. Pris från 4 550 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.