FÖR­ENK­LA TRÄDGÅRDSARBETET

Hem Ljuva Hem - - MÅNADENS BASTA -

När väd­ret tillå­ter är det trev­ligt att spen­de­ra da­gen i träd­går­den – för de som har en så­dan. Kul­ting är ett er­go­no­miskt red­skap som, med dess oli­ka till­be­hör, för­enklar när du ex­em­pel­vis ska ta bort ogräs och ren­sa grus­gång­ar och smuts mel­lan plat­tor. Kul­ting är som ett skaft el­ler en för­läng­ning som lö­ser pro­ble­met med ryggont och fläc­kar på byx­or­na. Den till­ver­kas i Sve­ri­ge och är ut­veck­lad av pa­ret Lai­ne och Rolf som var less på att stå på knä i träd­går­den och ren­sa ogräs, vil­ket många nog kan kän­na igen sig i. Kos­tar 2 195 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.