”ALLT KAN FÅ LIV OCH EN EGEN BE­RÄT­TEL­SE”

Hem Ljuva Hem - - MÅNADENS BASTA -

Jo­han­na Hög­väg är form­gi­va­re, il­lust­ra­tör och gra­fisk de­sig­ner och grun­da­de Hig­h­way De­sign år 2006. Ti­di­ga­re har hon bland an­nat ta­git fram möns­ter till barn­klä­der för kläd­ked­jan Uniqlo. Idag är hon ak­tu­ell med ett de­sign­sam­ar­be­te med Cer­ve­ra som in­ne­hål­ler bordstablet­ter, bric­kor, gryt­un­der­lägg, köks­hand­du­kar, mug­gar och skär­brä­dor. BE­RÄT­TA LI­TE KORT OM DIN RE­LA­TION TILL FORM OCH DE­SIGN!

– Jag har va­rit väl­digt in­tres­se­rad av färg och form se­dan barns­ben. Att ri­ta och pyss­la var min sto­ra passion och jag minns att jag var helt upp­slu­kad av mam­mas in­red­nings­tid­ning­ar. Jag viss­te re­dan då att det här var nå­got jag vil­le job­ba med.

VAD INSPIRERAS DU AV?

– Jag gil­lar att ri­ta var­dag­li­ga sa­ker. Of­ta blir det, av nå­gon an­led­ning, köks­red­skap, bak­verk och cyklar. Jag gil­lar när det är li­te ore­a­lis­tiskt och lin­jer­na får le­va sitt eget liv. In­spi­ra­tio­nen kan kom­ma pre­cis var­i­från som helst och när som helst. Det kan va­ra nå­gon kna­sig dröm som bar­nen be­rät­tar om på mor­go­nen, som ge­nast for­mas till bil­der i mitt hu­vud. Det kan va­ra mö­ten, dis­kus­sio­ner, färg­kom­bi­na­tio­ner el­ler skräp på trot­to­a­ren. Allt kan få liv och en egen be­rät­tel­se.

HUR TÄNK­TE DU GÄL­LAN­DE FÄRG OCH MÖNS­TER IN­FÖR JUST DEN HÄR KOL­LEK­TIO­NEN? – Cer­ve­ra gav mig fria händer att ska­pa ett möns­ter med som­mar som te­ma. Jag vil­le ska­pa en käns­la av lugn, en be­kym­mers­fri som­mar­dag där tid och rum in­te ex­i­ste­rar. Färg­sätt­ning­en har vi jobbat fram till­sam­mans med Cer­ve­ra för att ska­pa en hel­het som har­mo­ni­se­rar med det öv­ri­ga sor­ti­men­tet.

IN­SPI­RA­TIO­NEN ÄR HÄMTAD FRÅN EN CYKELFÄRD GE­NOM ETT SOLIGT SVE­RI­GE, HUR KOM DU FRAM TILL DET? – För mig är det här den klas­sis­ka svens­ka som­ma­ri­dyl­len. Jag såg ge­nast fram­för mig en varm so­lig skogs­väg som kan­tas av blom­mor, bär, träd och åk­rar. Man sö­ker sig bort från sta­den och ut på lan­det. På vägen cyklar man för­bi rö­da små stu­gor och stan­nar kanske till vid en sjö för att ba­da.

VAD SKUL­LE DU SÄ­GA ÄR DET BÄS­TA MED DITT JOBB? – Det bäs­ta med mitt jobb är att jag var­je dag får job­ba med det jag äls­kar all­ra mest. Att ri­ta. Jag nju­ter av fri­he­ten och mång­fal­den. Ing­en dag är den and­ra lik och jag får job­ba med så många oli­ka ty­per av pro­jekt. Man vet liksom ald­rig vad som vän­tar bakom krö­ken – och det är spän­nan­de!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.